Poland

Rutte kontra Morawiecki i Orban. Porozumienie UE w marcu?

Unia Europejska

fot 1. KPRM, fot. 2, 3, 4 AFP

- Nasze zadowolenie roœnie, a narzekanie maleje – mówi Micha³ Szu³drzyñski, komentuj¹c wyniki sonda¿u IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Z badania wynika, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ Polaków uwa¿a, ¿e cz³onkostwo w Unii Europejskiej niesie za sob¹ o wiele wiêcej zalet ni¿ wad. OdpowiedŸ "zdecydowane zalety" wybra³o 41 procent, a "raczej zalety" – 26, czyli 2/3 z nas ma poczucie korzyœci z bycia czêœci¹ wspólnoty. - Retoryka obozu Zjednoczonej Prawicy trafia tam, gdzie wa¿niejsze lub bardziej zrozumia³e s¹ kwestie narodowoœciowe i to¿samoœciowe – dodaje Szu³drzyñski. A to w³aœnie trosk¹ o suwerennoœæ rz¹d Mateusza Morawieckiego t³umaczy zapowiedŸ weta wobec unijnego bud¿etu i funduszu odbudowy. Tyle tylko, ¿e z równie silnym g³osem sprzeciwu, ale wobec postêpowania Warszawy i Budapesztu, wystêpuje Holandia. Premier Mark Rutte na razie nie zamierza ust¹piæ ani o krok w kwestii powi¹zania funduszy z praworz¹dnoœci¹. - Klincz mo¿e oznaczaæ przeci¹ganie siê sporu do marca, gdy w Holandii odbêd¹ siê wybory – komentuje nastroje w UE Jêdrzej Bielecki.

"Rzecz W Tym", wtorek, 1 grudnia 2020 r. Prowadzi Cezary Szymanek.

Football news:

David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto
Chris Sutton: Lampard is another victim of Russian roulette at Chelsea. This is Abramovich's style