Poland

Ruszyły szczepienia przeciw Eboli w Gwinei

Pracownicy ochrony zdrowia z Gwinei

AFP

W Gwinei, gdzie przed kilkunastoma dniami og³oszono epidemiê wirusa Ebola, rozpoczê³y siê szczepienia przeciwko temu wirusowi - informuje WHO.

Stan podwy¿szonej gotowoœci w zwi¹zku z pojawieniem siê wirusa wykryto w szeœciu krajach s¹siaduj¹cych z Gwine¹ - Wybrze¿u Koœci S³oniowej, Gwinei-Bissau, Liberii, Mali, Senegalu i Sierra Leone.

Œmiertelnoœæ Eboli wynosi od 25 do nawet 90 procent - podkreœla WHO.

Wirus rozprzestrzenia siê przez kontakt z p³ynami ustrojowymi osoby zaka¿onej, b¹dŸ bezpoœredni kontakt z zaka¿onym. Wirus mo¿e przenosiæ siê te¿ przez przedmioty, których dotyka³a osoba zaka¿ona.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well