Poland

Ruszyły próbne egzaminy maturalne

Dziœ ruszy³y egzaminy próbne. Najpierw odbêd¹ siê próbne egzaminy maturalne, a póŸniej testy ósmoklasisty.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, ¿e ka¿dy uczeñ, który w tym roku szkolnym przystêpuje do egzaminu ósmoklasisty albo maturalnego, bêdzie mia³ mo¿liwoœæ sprawdzenia swoich umiejêtnoœci na egzaminach próbnych. Potrwaj¹ one do 16 marca. Próbny egzamin ósmoklasiœci w zakresie jêzyka polskiego, matematyki i jêzyka obcego nowo¿ytnego rozpocznie siê 17 marca i zakoñczy 19 marca.

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowa³a materia³y egzaminacyjne (arkusze oraz nagrania), w tym materia³y dla uczniów z niepe³nosprawnoœciami. Arkusze z poszczególnych przedmiotów bêd¹ dostêpne ka¿dego dnia trwania egzaminów na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz okrêgowych komisji egzaminacyjnych.

Egzaminy próbne s¹ dobrowolne dla ucznia. To swoisty sprawdzian przed wiosennymi egzaminami. Rekomendujemy, aby nauczyciele nie wystawiali z tych testów ocen cz¹stkowych. Napisanie egzaminu jest szans¹ na zdiagnozowanie wiadomoœci i umiejêtnoœci, które uczeñ opanowa³ ju¿ w stopniu zadowalaj¹cym oraz tych wiadomoœci i umiejêtnoœci, które wymagaj¹ jeszcze doskonalenia.

Harmonogram egzaminów próbnych

Egzaminy próbne dla maturzystów ruszaj¹ 3 marca i potrwaj¹ do 16 marca br. Arkusze próbne bêd¹ zamieszczane zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez CKE ok. godz. 9:00 i ok. godz. 14:00 na stronach internetowych MEiN, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okrêgowych komisji egzaminacyjnych.

Egzamin próbny dla ósmoklasistów rozpocznie siê 17 marca i zakoñczy 19 marca. Bêdzie przebiega³ zgodnie z nastêpuj¹cym harmonogramem: 17 marca br. (œroda), godz. 9:00 – jêzyk polski 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka 19 marca br. (pi¹tek), godz. 9:00 – jêzyki obce nowo¿ytne.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz G³ówny Inspektorat Sanitarny przygotowa³y wytyczne dotycz¹ce organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnêtrznych.

Opracowany dokument zosta³ podzielony na szeœæ sekcji, w których kolejno przedstawiono takie kwestie jak m.in. œrodki bezpieczeñstwa i ochrony osobistej, sposób postêpowania w przypadku podejrzenia zaka¿enia u cz³onka zespo³u egzaminacyjnego lub u zdaj¹cego czy wytyczne dotycz¹ce mo¿liwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu.

Dokument zawiera wiele wytycznych, z których czêœæ musi byæ wdro¿ona obligatoryjnie, a czêœæ ma formê rozwi¹zañ mo¿liwych do zastosowania. To z nich dyrektor szko³y, oœrodka lub placówki wybiera te, które mo¿na wprowadziæ w danej jednostce.

Wytyczne mo¿na znaleŸæ na stronie ministerstwa oraz CKE.

Football news:

Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out
The Super League does the impossible: it brought together UEFA, FIFA, the Premier League, La Liga, Ferguson, Tebas, Macron and Pryadkin. They are all against
The Super League clubs have informed UEFA and FIFA about the appeal to the courts. This is a defense against attempts to disrupt the tournament