Poland

Ruszają kontrole wykorzystania dotacji z tarczy finansowej

dotacje z tarczy finansowej

AdobeStock

Przedsiêbiorcy, którzy skorzystali z subwencji finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju musz¹ skompletowane i podpisane dokumenty - nie póŸniej ni¿ do dnia 31 grudnia 2020 r. – wys³aæ do banku poœrednicz¹cego w pozyskaniu subwencji PFR.

Subwencje finansowe pozyskane w ramach tzw. Tarczy finansowej PFR by³y kluczow¹ pomoc¹ dla przedsiêbiorców zmagaj¹cych siê z negatywnymi skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-2. Transfer œrodków finansowych w ci¹gu oko³o dwóch dni, liczonych od dnia z³o¿enia aplikacji w banku, klarowne formularze, weryfikacja dokonywana automatycznie przez system w oparciu o ogólnodostêpne bazy, to wszystko spowodowa³o, ¿e finansowe wsparcie przez Polski Fundusz Rozwoju kojarzy siê dla wiêkszoœci przedsiêbiorców z samymi pozytywami.

Aktualnie znaczna czêœæ przedsiêbiorców z sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorców (MŒP) zmaga siê z drug¹ fal¹ negatywnych nastêpstw wywo³anych pandemi¹ wirusa SARS-CoV-2, co powoduje, ¿e wiêkszoœæ ich dzia³añ skupionych jest na bie¿¹cych dzia³aniach antykryzysowych. Natomiast, zgodnie z ostatnimi informacjami przekazywanymi przez Polski Fundusz Rozwoju, rozpoczê³y siê kontrole w przedsiêbiorstwach, które skorzysta³y z subwencji finansowej. Na podstaw...

Football news:

Jordan Henderson: If it wasn't for the referee's whistle, Mane would have gone one-on-one. Very strange
Memphis Depay: Me and Auar want to go to one of the top three clubs in the world
Stones scored the 3rd double of his career. One for the 2018 World Cup
Griezmann scored 6 (3+3) points in the last 4 games for Barca
Gundogan has scored 4 goals in his last 6 Premier League games. The same number was in the previous 55 games
Lineker after the Liverpool - Manchester United match: Both teams went on the attack. What an exciting fight for the title
Liverpool have made only 10 shots on target out of 62 in the last 4 rounds of the Premier League