Poland

Rusza żegluga przez Ocean Arktyczny

Rosyjski gazowiec samodzielnie przep³yn¹³ w styczniu Pó³nocn¹ Drog¹ Morsk¹.

W po³owie stycznia rosyjski gazowiec LNG Cristophe de Margerie przeszed³ na wschód Pó³nocn¹ Drog¹ Morsk¹ z portu Sabetta przy ujœciu Obu i dostarczy³ ³adunek gazu LNG z pola nale¿¹cego do spó³ki Jama³ LNG, na Ocean Spokojny. To pierwszy taki rejs, który odby³ siê w styczniu. Rosyjskie Ministerstwo Transportu uwa¿a, ¿e ten rejs przybli¿y³ uruchomienie regularnej ¿eglugi tras¹ pó³nocn¹. Resort liczy na œwiadczenie us³ug przewozów tranzytowych. – ¯egluga tras¹ pó³nocn¹ jest o 40 proc. szybsza ni¿ przez Kana³ Sueski – podkreœla dyrektor generalny Sowkomflot Igor Tonkowidow.

Nale¿¹cy do Sowkomflot statek p³yn¹³ z ujœcia Obu do przyl¹dka Die¿niowa (2474 morskie mile) 10 dni i 21 godzin i nie korzysta³ z pomocy lodo³amacza. Œrednia prêdkoœæ wynios³a 9,5 wêz³a. Rejs odby³ siê na zlecenie gazowego koncernu Novatek. Dziêki nowej trasie szybciej dostarczy gaz na ryki azjatyckie, gdzie kosztuje 28 dol. z MMBtu, to jest 4 razy wiêcej ni¿ w Europie.

Cristophe de Margerie ma klasê lodow¹ Arc7, pozwalaj¹c¹ na ¿eglugê przy 2-metrowej lodowej pow³oce. W nawigacji wspomaga³ kapitana statku wywiad satelitarny, na bie¿¹co podaj¹cy gruboœæ lodowej pow³oki i warunki atmosferyczne.

Sowkomflot ju¿ w latach 2010-2011 zorganizowa³ seriê próbnych rejsów, maj¹cych sprawdziæ mo¿liwoœæ ¿eglugi drog¹ pó³nocn¹. W 2017 roku podniós³ banderê na pierwszym gazowcu z wysok¹ klas¹ lodow¹ Cristophe de Margerie. Zbiorniki statku mieszcz¹ 172 600 m3 gazu (ok. 140 tys. ton). Silniki o mocy 45 MW pozwalaj¹ na forsowanie rozleg³ych pól lodowych. W 2020 roku ten statek, jako pierwszy du¿y gazowiec, samodzielnie pokona³ trasê pó³nocn¹ w maju, gdy dotychczas za pierwszy miesi¹c sezonu ¿eglugowego uwa¿ano czerwiec. Rejs wykaza³, ¿e sezon ¿eglugowy jest o 4 miesi¹ce d³u¿y ni¿ wczeœniej zak³adano, zaczyna siê w maju i trwa do stycznia.

Mo¿liwoœæ ¿eglugi na Pó³nocnej Drodze Morskiej próbowali tak¿e chiñski Cosco i duñski Maersk, ten ostatni przetransportowa³ kontenery.

Football news:

Werner on Chelsea: The period when I didn't score was the worst of my career
Ole Gunnar Solskjaer: You're in the wrong place if you're at Manchester United and you like to lose. I may be the worst loser in the club
Ko vid-masks of the Leopard are recognized as the best in Spain. Efficiency - 94%
Klopp admitted that he considered the option of Trent and Robertson in the center of the Liverpool defense
Inzaghi on 0:2 with Bologna: Lazio should react differently to a missed goal after an unforced penalty
Tuchel admitted that PSG tried to sign Bruno: they fought hard to get him
Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive