Poland

Rusza modernizacja polskiej stacji badawczej na Antarktydzie

mat. prasowe

Rozpoczê³a siê modernizacja i rozbudowa polskiej stacji naukowo-badawczej na Antarktydzie

Projekt nowej siedziby Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego na Antarktydzie stworzy³a pracownia Kury³owicz & Associates przed kilku laty. Teraz rozpoczyna siê etap realizacji. W koñcu 2020 roku pierwsze elementy konstrukcyjne obiektu zostan¹ wys³ane statkiem na Antarktydê. Za projekt wykonawczy odpowiada konsorcjum poznañskich firm DEMIURG i home OF houses.

Pracowania Kury³owicz & Associates nada³a w swej koncepcji g³ównemu budynkowi futurystyczny, aerodynamiczny kszta³t (nagroda w konkursie World Architecture News Awards 2019), kieruj¹c siê analiz¹ zachowania bry³y pod wp³ywem wiatru, który na wyspie wieje z huraganow¹ prêdkoœci¹.

Bry³a budynku zosta³a tak uformowana i zorientowana, aby zmniejszyæ wp³yw wiatru wiej¹cego z trzech kierunków. Nowa stacja przypominaæ bêdzie kszta³tem trójramienn¹ gwiazdê. Jej konstrukcja jest modu³owa, aby u³atwiæ ewentualne nastêpne przebudowy w przysz³oœci. A elewacja zostanie pokryta ¿ó³toz³otym nierdzewnym stopem aluminium i miedzi, materia³em wytrzyma³ym na uszkodzenia mechaniczne i odpornym na korozjê. Kolor nie jest przypadkowy – polska stacja pomalowana by³a dot¹d na ¿ó³to i polarnicy tak stacjê Arctowskiego kojarz¹.

A Konsorcjum Demiurg i home OF houses stanê³o przed trudnym zadaniem, by zaprojektowaæ nowe oraz zmodernizowaæ istniej¹ce budynki w taki sposób, aby zapewniæ spójnoœæ ca³ego zamierzenia. Obecnie opracowuje pe³nobran¿owy projekt wykonawczy budynku g³ównego bazy oraz projektuje wszystkie budynki towarzysz¹ce.

– Jedn¹ z g³ównych idei przyœwiecaj¹cych projektantom w przypadku tej inwestycji jest modu³owoœæ, powtarzalnoœæ i mo¿liwa prostota proponowanych rozwi¹zañ, pozwalaj¹cych na sprawny transport i realizacjê. Kolejnym warunkiem do spe³nienia jest zapewnienie bezawaryjnej eksploatacji budynków przy ograniczeniu do minimum niezbêdnych prac serwisowych w przysz³oœci. Dobór materia³ów i rozwi¹zañ technicznych musi zapewniæ trwa³oœæ w trudnych warunkach klimatycznych panuj¹cych na miejscu – t³umaczy Rafa³ Mysiak prezes i g³ówny architekt home OF houses.

Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego dzia³a od 1977 roku. Jest ca³oroczn¹ placówk¹ naukowo-badawcza zarz¹dzana przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN. Korzystaj¹ z niej naukowcy polscy i zagraniczni.

Stacja znajduje siê na pó³kuli po³udniowej w archipelagu Szetlandów Po³udniowych, na wyspie Króla Jerzego, u wybrze¿a Zatoki Admiralicji. Stacjê od Polski dzieli ponad 14 tys. km.

40 lat temu g³ówny budynek stacji zosta³ usytuowany kilkanaœcie metrów od brzegu morza, ale wdzieraj¹ca siê w g³¹b l¹du woda spowodowa³a, ¿e obecnie dzieli go zaledwie metr od linii brzegowej Zatoki Admiralicji, co grozi jego zalaniem. Trudne warunki atmosferyczne sprawi³y te¿, ¿e zosta³ przez kilkadziesi¹t lat mocno wyeksploatowany.

Rozbudowa stacji obejmuje: latarniê morsk¹, gara¿ dla sprzêtu p³ywaj¹cego, halê gara¿ow¹, budynek gazów technicznych, oczyszczalniê œcieków, budynek stacji pomp oraz l¹dowiska dla helikopterów. Konsorcjum odpowiada tak¿e za projekt modernizacji hal magazynowych, budynku hali agregatów, budynku radio, budynku meteo, depozytu paliwa i rozchodowej stacji paliw, modernizacjê sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz systemu sygnalizacji i gaszenia po¿arów. A ponadto zagospodarowania terenu i wytyczenie dróg.

Oddanie do u¿ytku nowej stacji planowane jest na 2023/2024 rok.

- Poza warunkami klimatycznymi nasz zespó³ musia³ wzi¹æ pod uwagê uwarunkowania œrodowiskowe wynikaj¹ce z Protoko³u Madryckiego, który definiuje warunki prowadzenia wszelkiej dzia³alnoœci na Antarktydzie. – mówi Hubert Maciejewski, kierownik projektu Stacji Antarktycznej i g³ówny konstruktor Demiurg Project S.A.- Zgodnie z nim ochrona œrodowiska, w³¹czaj¹c w to dzik¹ przyrodê, wartoœci naukowe i estetyczne, jest kluczowa przy planowaniu tego przedsiêwziêcia. Dobieraj¹c materia³y i technologie, musimy braæ pod uwagê ich potencjalnie niekorzystny wp³yw na œrodowisko naturalne. W praktyce oznacza to np. ograniczenie do minimum u¿ycia luŸnych arkuszy folii, we³ny mineralnej czy styropianu, które mog³yby zostaæ porwane przez wiatr, stosowanie odpowiednich zabezpieczeñ technologicznych, zabezpieczaj¹cych przed przedostawaniem siê do œrodowiska substancji i materia³ów biologicznie czynnych.

Football news:

Pioli on Zlatan's red: He apologized. This is what great champions do, which is what Ibrahimovic is
Pep Guardiola: Football is complicated. The only way I know how to be a coach is just to think about Sheffield
Conte said that Eriksen will not leave Inter: He is part of our project. Christian is a very smart guy
Tuchel wants to see Holand at Chelsea. The club will not buy Rice from West Ham after the change of coach
Eriksen pro goal for Milan: It was the perfect free kick for me. I am very happy
Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence