Poland

Rumunia zwalnia zaszczepionych z kwarantanny

Fot. AFP

Osoby, które przyjê³y dwie dawki szczepionki na covid-19, pod warunkiem, ¿e ta druga by³a im podana co najmniej 10 dni przed przyjazdem, s¹ w Rumunii zwolnione z kwarantanny.

Rumunia wprowadzi³a zakaz wjazdu dla obcokrajowców 22 marca 2020 roku. Nie dotyczy on mieszkañców Unii Europejskiej, którzy nie wykazuj¹ objawów zaka¿enia koronawirusem. Niemniej osoby, które wje¿d¿aj¹ z krajów, które znalaz³y siê w strefie ¿ó³tej (lista pañstw jest regularnie aktualizowana przez rumuñski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, jest tam te¿ od 18 stycznia Polska), musz¹ odbyæ 14-dniow¹ kwarantannê. Jeœli ósmego dnia podró¿ny wykona badanie PCR na koronawirusa, a jego wynik bêdzie negatywny, mo¿e zakoñczyæ izolacjê dziesi¹tego dnia.

Teraz rz¹d Rumunii dopuszcza dwie kolejne sytuacje, w których podró¿ny jest zwolniony z kwarantanny – podaje niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Chodzi o osoby, które w ostatnich 90 dniach przesz³y covid i te, które s¹ zaszczepione na koronawirusa, o ile drug¹ dawkê przyjê³y co najmniej 10 dni przed przyjazdem. Wje¿d¿aj¹c musz¹ pokazaæ potwierdzenie szczepienia.

Generalnie przejœcia graniczne z Rumuni¹, zarówno l¹dowe jak i na lotniskach s¹ otwarte. Dzia³aj¹ te¿ hotele, ale trzeba braæ pod uwagê, ¿e nowe obostrzenia dotycz¹ce swobodnego poruszania siê, tak¿e w miejscowoœciach turystycznych, mog¹ byæ wprowadzane w zale¿noœci od sytuacji pandemicznej – dodaje niemiecki MSZ.

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto