Poland

RPO zablokuje sprzedaż Polska Press?

Brak zgody na koncentracjê nie oznacza niewa¿noœci umowy – mówi dr Mateusz Irmiñski, adwokat z Kancelarii SK&S.

Rzecznik praw obywatelskich zaskar¿y³ do s¹du decyzjê prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji polegaj¹cej na przejêciu przez PKN ORLEN kontroli nad Polska Press. Gdyby warszawski SO wyda³ zabezpieczenie,  to co z umow¹? Kto wtedy zarz¹dza³by firm¹ wydawnicz¹?

Zgodnie z tym przepisem decyzja podlega wykonaniu przed up³ywem terminu do wniesienia odwo³ania, je¿eli jest zgodna z ¿¹daniem wszystkich stron.

RPO jest stron¹ w tej sprawie?

Z decyzji wynika, ¿e RPO bra³ udzia³ w postêpowaniu przed prezesem UOKiK i wyrazi³ co najmniej w¹tpliwoœci co do mo¿liwoœci udzielenia zgody na koncentracjê. RPO przys³uguj¹ w postêpowaniu administracyjnym prawa strony, a zatem mo¿na mieæ w¹tpliwoœci, czy ze wzglêdu na stanowisko

RPO decyzja jest rzeczywiœcie ju¿ wykonalna. Z drugiej strony ustawodawca okreœli³, ¿e stron¹ postêpowania w sprawach koncentracji jest podmiot zg³aszaj¹cy koncentracjê. Nie jest jasne, czy wobec tego RPO mia³ status strony postêpowania. Jeœli uznaæ, ¿e RPO mia³ taki status, to decyzja nie jest jeszcze wykonalna i nie odnios³a skutku, wiêc wniosek RPO o wstrzymanie jej wykonania jest bezprzedmiotowy. W efekcie mo¿na by tak¿e argumentowaæ, ¿e umowa sprzeda¿y udzia³ów w Polska Press zosta³a zawarta bez wymaganej prawem skutecznej (wykonalnej) decyzji o zgodzie na koncentracjê. Je¿eli natomiast RPO mia³ status strony postêpowania w sprawie koncentracji, to decyzja prezesa UOKiK jest ju¿ wykonalna. Stanowisko o wykonalnoœci decyzji zdaje siê preferowaæ sam RPO.

Nasuwa siê pytanie, czy decyzja mo¿e zostaæ obecnie wstrzymana przez s¹d, skoro wed³ug doniesieñ medialnych do zawarcia umowy sprzeda¿y udzia³ów w Polska Press ju¿ dosz³o?

Jeœli decyzja zosta³a ju¿ wykonana, to mo¿na twierdziæ, ¿e wstrzymanie jej wykonania na tym etapie nie jest ju¿ mo¿liwe.

Co siê stanie, jeœli s¹d orzeknie, ¿e decyzja jest niewa¿na?

Jeœli s¹d wyda prawomocny wyrok uchylaj¹cy tê decyzjê, to brak bêdzie wymaganej zgody na koncentracjê. Brak takiej zgody nie oznacza jednak automatycznie niewa¿noœci umowy bêd¹cej podstaw¹ koncentracji, a zasadniczo mo¿e byæ podstaw¹ do sankcji administracyjnoprawnych. W zale¿noœci od ³¹cz¹cej strony umowy brak zgody na koncentracjê mo¿e mieæ ró¿ne skutki dla transakcji. Je¿eli– tak jak w tym przypadku – umowê sprzeda¿y zawarto w wykonaniu umowy przedwstêpnej, to prawomocne uchylenie decyzji o zgodzie na koncentracjê bêdzie oznacza³o, ¿e nie ziœci³ siê warunek, od którego najprawdopodobniej uzale¿nione by³o zawarcie umowy przedwstêpnej.

W tym przypadku prezes UOKiK bêdzie te¿ zobligowany do ponownego rozpoznania wniosku o wyra¿enie zgody na koncentracjê, z uwzglêdnieniem stanowiska s¹du wynikaj¹cego z wyroku.

Jak by wygl¹da³o ewentualne rozliczenie stron?

W przypadku niewa¿noœci umowy lub przes¹dzenia, ¿e nie zosta³a skutecznie zawarta, dojdzie do zaistnienia stanu nienale¿nego œwiadczenia, czyli m.in. do obowi¹zku zwrotu przez sprzedaj¹cego na rzecz kupuj¹cego ceny uzyskanej tytu³em sprzeda¿y.

Czy ktoœ móg³by p³aciæ odszkodowanie za nieudany kontrakt?

Nie znaj¹c szczegó³ów tej umowy, mo¿na by szukaæ podstawy do odszkodowania, jedynie gdyby decyzja prezesa UOKiK nie by³a wykonalna, a w umowie by³o zapewnienie kupuj¹cego, ¿e uzyskano wykonaln¹ decyzjê prezesa UOKiK o zgodzie na koncentracjê.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals