Poland

RPO wnioskuje o podjęcie zawieszonej sprawy dezubekizacyjnej

Fotorzepa/Micha³ Walczak

Rzecznik Praw Obywatelskich wnioskuje do jednego z s¹dów okrêgowych by ten podj¹³ sprawê dot. wysokoœci emerytury policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej zawieszon¹ w oczekiwaniu na decyzjê Trybuna³u Konstytucyjnego. Powo³uje siê na wyrok S¹du Najwy¿szego ws. tzw. ustawy dezubekizacyjnej oraz przewlek³oœæ w dzia³aniach TK.

Zdaniem rzecznika postêpowanie przed trybuna³em sta³o siê bezprzedmiotowe. - Dokonuj¹c oceny konstytucyjnoœci zakwestionowanych przepisów, TK uwzglêdnia bowiem tak¹ wyk³adniê, jaka zosta³a przyjêta przez s¹dy lub inne organy stosuj¹ce prawo - zw³aszcza, jeœli jest to wyk³adnia utrwalona - wskazuje RPO.

- A w sytuacjach, gdy judykatura wy³o¿y³a uprzednio niejednoznaczne przepisy w zgodzie z Konstytucj¹, TK wielokrotnie umarza³ postêpowania - doda³.

Rzecznik we wniosku zwróci³ uwagê, ¿e gdy podstawa zawieszenia przedmiotowej sprawy przez s¹d przesta³a byæ aktualna, zawieszone postêpowanie mo¿e zostaæ podjête. W tym miejscu przywo³a³ wyrok S¹du Najwy¿szego z 16 wrzeœnia 2020 r., który stanowi zdaniem RPO now¹ okolicznoœæ umo¿liwiaj¹c¹ dalsze prace nad spraw¹.

Dalsze oczekiwanie na rozstrzygniêcie trybuna³u a tym samym wyd³u¿ony stan zawieszenia sprawy zdaniem rzecznika odbiera odwo³uj¹cemu siê konstytucyjn¹ gwarancjê prawa do s¹du. RPO wyjaœnia, ¿e odwo³anie dotyczy wysokoœci œwiadczeñ, które s¹ Ÿród³em utrzymania mê¿czyzny. Przypomina, ¿e decyzjê o obni¿eniu emerytury i renty skar¿¹cego wydano ponad trzy lata temu.

Przypomnijmy, ¿e po wydaniu wspomnianej uchwa³y SN "Rzeczpospolita" pisa³a o tym, ¿e s¹dy nie czekaj¹ ju¿ na decyzjê Trybuna³u Konstytucyjnego ws. ustawy dezubekizacyjnej z 2016 r. Postêpowania ws. obni¿onych rent i emerytur ruszy³y. W paŸdzierniku w S¹dzie Okrêgowym w Katowicach zapad³y trzy orzeczenia, na mocy których Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Adminis musi zwróciæ im odebrane trzy lata temu pe³ne œwiadczenia.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7