Poland

RPO chce mobilnych punktów szczepień dla chorych

- Osoby ob³o¿nie chore, które nie opuszczaj¹ mieszkañ, mog³yby byæ szczepione przeciw koronawirusowi przez mobilne punkty szczepieñ - Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca siê do dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

Z tak¹ interwencj¹ do rzecznika zwracaj¹ siê opiekunowie chorych, którzy nie opuszczaj¹ miejsca zamieszkania.

Wnioskuj¹cy podkreœlaj¹, ¿e pacjenci, nad którymi sprawuj¹ opiekê, nie mog¹ zostaæ przetransportowani do wyznaczonych punktów szczepieñ. Rozwi¹zaniem problemu w tej sytuacji zdaniem opiekunów by³oby umo¿liwienie szczepieñ przeciw COVID-19 przez mobilne jednostki. Chorzy mogliby przyj¹æ szczepionkê w swoich domach.

Biuro rzecznika zauwa¿a, ¿e skala problemu jest du¿a. Z nap³ywaj¹cych sygna³ów wynika, ¿e jest to powa¿ny problem dla wielu pacjentów i ich opiekunów.

Przypomnijmy, ¿e na szczepienie przeciwko COVID mo¿na siê zarejestrowaæ od 15 stycznia. Ministerstwo Zdrowia opublikowa³o listê punktów, w których mo¿na przyj¹æ szczepionkê.

Obecnie trwaj¹ szczepienia osób z tzw. grupy zero, do której nale¿¹ m.in. personel medyczny i niemedyczny szpitali, pracownicy domów pomocy spo³ecznej oraz miejskich oœrodków pomocy spo³ecznej, tak¿e zatrudnieni w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych czy studenci medycyny.

Lokalizacja punktów szczepieñ bêdzie ona na bie¿¹co aktualizowana.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7