Poland

Rozwój działalności gospodarczej z unijnym dofinansowaniem

Finanse

Adobe Stock

Wojewódzki Urz¹d Pracy w £odzi zaprasza do zg³aszania projektów, które bêd¹ obejmowaæ rekrutacjê osób zamierzaj¹cych za³o¿yæ w³asn¹ firmê, przygotowanie ich do tego procesu i udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego.

Wnioski o dofinansowanie maj¹ prawo sk³adaæ wszystkie podmioty, posiadaj¹ce siedzibê na terenie województwa ³ódzkiego, które zajmuj¹ siê rynkiem pracy, aktywizacj¹, obs³ug¹ przedsiêbiorców, w szczególnoœci rozwojem przedsiêbiorczoœci i dysponuj¹ odpowiednim zapleczem i doœwiadczeniem. St¹d oceniane bêdzie, czy zg³aszaj¹ce swoje pomys³y podmioty posiadaj¹ bazê materialn¹, techniczn¹, zasoby ludzkie oraz kompetencje niezbêdne do œwiadczenia us³ug na rzecz sektora ma³ych i œrednich firm. Musz¹ tak¿e wykazaæ siê co najmniej trzyletnim doœwiadczeniem w zakresie udzielania dotacji, po¿yczek lub porêczeñ na utworzenie lub rozwój przedsiêbiorstw w okresie ostatnich szeœciu lat od dnia z³o¿enia wniosku o dofinansowanie.

Oceniana bêdzie tak¿e kompleksowoœæ projektów, która w tym wypadku oznacza, ¿e wyst¹pi¹ tam nastêpuj¹ce elementy:

- szkolenia umo¿liwiaj¹ce uzyskanie wiedzy i umiejêtnoœci niezbêdnych do podjêcia i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby przyjête do projektu,

- udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiêbiorstwa (23 tys. z³),

- finansowe wsparcie pomostowe wyp³acane przez okres do szeœciu miesiêcy od dnia rozpoczêcia prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wytycznymi ka¿dy uczestnik musi mieæ mo¿liwoœæ skorzystania z pe³nego katalogu pomocy w zale¿noœci od potrzeb danej osoby: przygotowania do samodzielnego prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, bezzwrotnej dotacji na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej oraz fakultatywnego finansowego wsparcia pomostowego. Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e wartoœæ projektu musi przekraczaæ równowartoœæ 100 tys. euro, co na dzieñ og³oszenia konkursu oznacza³o 454,7 tys. z³.

Na dofinansowanie projektów WUP w £odzi zamierza przeznaczyæ nieco ponad 24 mln z³. ród³em tych œrodków jest dzia³anie 1.2 „Wsparcie osób m³odych na regionalnym rynku pracy" (poddzia³anie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego") programu „Wiedza, edukacja, rozwój". Z kwestii formalnych, nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 29 marca do 19 kwietnia. Wyniki konkursu powinny byæ znane w sierpniu. Wiêcej informacji o naborze, w tym regulamin konkursu, wytyczne, wzory dokumentów, kryteria oceny projektów mo¿na znaleŸæ na stronie www.power.wup.lodz.pl.

Kto otrzyma pomoc

Mieszkañcy województwa ³ódzkiego, którzy chcieliby skorzystaæ z zasygnalizowanej pomocy, czyli rzeczywiœcie myœl¹ o za³o¿eniu w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, musz¹ uwzglêdniæ, ¿e wyniki konkursu maj¹ zostaæ og³oszone w sierpniu. Zapewne wówczas bêdzie siê mo¿na zg³aszaæ do tych podmiotów, które go wygraj¹ i otrzymaj¹ dofinansowanie. Po drugie, zgodnie z kryteriami dostêpu, uczestnikami takich projektów bêd¹ mog³y byæ wy³¹cznie osoby w wieku 18-29 lat, z obszaru województwa ³ódzkiego (osoby fizyczne, które zamieszkuj¹ lub ucz¹ siê na obszarze województwa ³ódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) pozostaj¹ce bez pracy, w tym: ? osoby, które utraci³y zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w wyniku pandemii Covid-19 – musz¹ stanowiæ minimum 80 proc. wszystkich uczestników projektu, ? osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET (nieucz¹ce siê, niepracuj¹ce), osoby z niepe³nosprawnoœciami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodz¹ce z rolnictwa, imigranci i reemigranci – nie mog¹ stanowiæ wiêcej ni¿ 20 proc. wszystkich uczestników projektu. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e obok innych kryteriów wykluczaj¹cych z takiego wsparcia, jest to, które mówi o prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej w ostatnich 12 miesi¹cach przed przyst¹pieniem do projektu. Je¿eli zatem ktoœ mia³ w³asn¹ firmê, zamkn¹³ dzia³alnoœæ i od tego dnia nie min¹³ jeszcze rok, nie bêdzie móg³ zg³osiæ siê do projektu.

Football news:

Messi scored 30+ goals for the season for the 13th time in a row
Cagliari snatched a 4-3 victory over Parma, trailing 1-3 by the 65th minute. 2 goals scored in added time
Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third