Poland

Rozwód z bankiem czasem bywa trudny

Choæ rachunek w ka¿dym banku mo¿na otworzyæ zdalnie, jego zamkniêcie czasem wymaga wizyty w oddziale.

Na szczêœcie powoli kolejne banki odchodz¹ od tego.

– Taka mo¿liwoœæ zosta³a udostêpniona w styczniu. Teraz mo¿na u nas zamkn¹æ online rachunki klientów indywidualnych – poinformowa³ nas Zespó³ Komunikacji Korporacyjnej Pekao SA.

Klienci tego banku rachunek mog¹ zamkn¹æ samodzielnie przez kana³y zdalne, jeœli posiadaj¹ dostêp do bankowoœci elektronicznej Pekao24 (poprzez pocztê wewnêtrzn¹ w bankowoœci elektronicznej Pekao24 lub czat). Mog¹ to te¿ zrobiæ telefonicznie, dzwoni¹c do oddzia³u banku lub na infoliniê. Z rachunku mog¹ zrezygnowaæ te¿ osobiœcie w oddziale lub listownie, wysy³aj¹c pismo na adres banku Bank Pekao SA, ul. Grzybowska 53/57, w Warszawie.

Wypowiedzenie umowy powinno zawieraæ dane osobowe, numer rachunku do zamkniêcia, a podpis powinien byæ zgodny ze wzorem podpisu z³o¿onym w banku (dotyczy tylko wypowiedzenia wysy³anego listownie lub sk³adanego w formie papierowej w naszym oddziale).

W wypowiedzeniu powinien znaleŸæ siê numer telefonu posiadacza rachunku i ewentualnych wspó³w³aœcicieli, na wypadek, gdyby pojawi³a siê koniecznoœæ wyjaœnienia jakiejœ sprawy, oraz numer rachunku, na który bank ma przelaæ dodatnie saldo konta po zakoñczeniu okresu wypowiedzenia.

– Wskazanie rachunku do przelewu nie jest obowi¹zkowe, ale gdyby na zamykanym koncie w dniu jego zamkniêcia znajdowa³y siê wolne œrodki, to wysy³amy je na wskazany przez klienta rachunek i nie by³oby potrzeby odbierania ich w gotówce w naszym oddziale – t³umaczy bank.

Niedawno, bo we wrzeœniu 2020, tak¿e klienci indywidualni ING Banku Œl¹skiego maj¹ mo¿liwoœæ zamkniêcia rachunków oszczêdnoœciowo-rozliczeniowych w z³otówkach poprzez bankowoœæ internetow¹ czy mobiln¹.

W mBanku od 2014 roku klient mo¿e z³o¿yæ wniosek o wypowiedzenie umowy rachunku w serwisie transakcyjnym. Tak¿e Santander Bank Polska oferuje zamykanie konta online czy za poœrednictwem doradcy online.

Jak informuje biuro prasowe Alior Banku, u nich klient ma mo¿liwoœæ zamkniêcia rachunku poprzez bankowoœæ internetow¹ Alior Online oraz bankowoœæ mobiln¹ Alior Mobile.

W BNP Paribas w bankowoœci detalicznej proces zamykania rachunku mo¿e siê odbyæ w oddziale banku oraz poprzez call center.

– Ka¿dorazowo bank sprawdza powód zamkniêcia. Na podstawie zebranych informacji dokonujemy analizy i jesteœmy w stanie szybko reagowaæ na zmiany na rynku – podaje biuro prasowe banku.

Okazuje siê, ¿e jednak nie wszêdzie konto mo¿na zamkn¹æ zdalnie.

– Stawiam wyzwanie przed bankiem PKO BP, który œwiêtowa³ niedawno 102. urodziny. To mo¿liwoœæ zamkniêcia konta online. Ciekawe, czy da radê przed kolejnymi urodzinami? – zastanawia siê pan Pawe³, klient tego banku.

Jak informuje nas Ma³gorzata Witkowska z biura prasowego PKO BP, u nich nie mo¿na zamkn¹æ rachunku wy³¹cznie drog¹ online. Bank nie udzieli³ nam odpowiedzi, czy pracuje nad takim rozwi¹zaniem i ewentualnie, od kiedy mog³oby ono obowi¹zywaæ.

W PKO BP mo¿na wypowiedzieæ umowê rachunku osobiœcie, czyli w wybranej placówce PKO, lub korespondencyjnie, wysy³aj¹c list polecony na adres banku. Do rozwi¹zania umowy listownie potrzebny jest wzór wypowiedzenia umowy przygotowany przez bank. Mo¿na go znaleŸæ na jego stronie internetowej.

Football news:

Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance