Poland

Rozszerzenia tarczy 6.0. Senat zgłosił kilkaset poprawek

Tarcza antykryzysowa

Adobe Stock

Prawdopodobnie wiêcej firm skorzysta z tzw. tarczy antykryzysowej 6.0. Senat zg³osi³ kilkaset poprawek do ustawy ws. rz¹dowej pomocy dla firm.

Zgodnie z poprawkami drugiej izby parlamentu zakres podmiotowy ustawy ma siê rozszerzyæ nie tylko o nowe rodzaje dzia³alnoœci. Do katalogu beneficjentów maj¹ do³¹czyæ firm za³o¿one po 30 listopada 2019 r.

Senackie komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Spo³ecznej oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjnoœci zaproponowa³y, by rozszerzyæ katalog bran¿ mog¹cych ubiegaæ siê o pomoc. Z tarczy antykryzysowej 6.0 powinny zdaniem komisji móc skorzystaæ firmy cateringowe, agencje reklamowe, dietetycy, okreœlone firmy transportowe, bran¿a hotelarska, wynajem i dzier¿awa niektórych maszyn, agenci turystyczni, organizatorzy turystyki, firmy eventowe oraz firmy oferuj¹ce wyszczególnione rodzaje dzia³alnoœci rozrywkowej i rekreacyjnej.

Przypomnijmy, ¿e ju¿ Sejm zaproponowa³ umo¿liwienie innym bran¿om skorzystanie z pakietu antykryzysowego. Ze zwolnienia ze sk³adek, 2 tys. z³ postojowego, 5 tys. z³ dotacji i 2 tys. z³ dotacji do pensji pracowników przez trzy miesi¹ce zdaniem sejmu powinny mieæ mo¿liwoœæ skorzystaæ m.in. kina, szko³y tañca, rehabilitanci.

Football news:

Messi is in Barca's bid for the Cup game with Rayo Vallecano. Dest will not play due to muscle problems
Gerrard on Lampard's resignation: Chelsea have a history in this matter, so no surprises
Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)