Poland

Rozrośnięty tors i feeling

Andrzeja Zauchê zobaczy³em na ¿ywo gdzieœ na pocz¹tku lat 90. w mieszkaniu lidera grupy Pod Bud¹ Andrzeja Sikorowskiego. Zaucha zajrza³ tylko na chwilê, coœ go pêdzi³o dalej. Rozpromieniony, wydawa³ siê uosobieniem ¿yczliwoœci. Jego wejœcie by³o jak rozœwietlenie ciemnego pokoju, wszyscy umilkli i skoncentrowali siê tylko na nim.

Podobne w tonie wra¿enia z kontaktu z Zauch¹ relacjonuj¹ œwiadkowie przepytani do jego biografii prawie 30 lat po jego œmierci. Zaucha by³ kimœ niezwyk³ym – utrzymuj¹ zgodnie – kimœ jakby nie z tego œwiata. W muzyce prawdziwek, naturszczyk bez formalnego wykszta³cenia – a jednoczeœnie jeden z najwybitniejszych muzyków swego pokolenia. Cz³owiek wielu talentów, obdarzony tak¹ pamiêci¹ muzyczn¹, takimi mo¿liwoœciami interpretacji, takim feelingiem, ¿e kasowa³ wszystkich. Urodzony showman: kiedy wychodzi³ na scenê, wstêpowa³ w niego demon. Wielu zazdroœci³o mu warunków wokalnych, iskry bo¿ej, która towarzyszy³a jego poczynaniom artystycznym. By³ na drodze do prawdziwej wielkoœci.

Tê niezwyk³oœæ Zauchy biografia pióra Olkowicz i Barana pokazuje sugestywnie, nawet gdy bohater wystêpuje w teatrze ¿ycia codziennego. Rodzina, k³opoty finansowe, wyjazdy na Zachód, ¿eby poœpiewaæ do kotleta. Zaucha absolutnie nie wstydzi³ siê takiej dzia³alnoœci, uwa¿a...

Football news:

Mikel Arteta: Arsenal in the Premier League are not as formidable in attack as in the Europa League
Roma have 4 wins in 5 rounds of the Eurocup season for the first time
Soboslai could move to Leipzig in the winter if Salzburg fail to qualify for the Champions League play-offs. The midfielder is also of Interest to Bayern
Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team