Poland

Rozmowy Rzym-Bruksela o następcy Alitalii

Rz¹d W³och i Komisja Europejska zaczn¹ w tym tygodniu rozmowy o szczegó³ach technicznych sanacji narodowego przewoŸnika — poinformowali trzej w³oscy ministrowie po pierwszym „pozytywnym i konstruktywnym” spotkaniu obu stron

Cz³onkowie nowego rz¹du w³oskiego uczestniczyli w wideorozmowie z komisarz Margrethe Vestager, odpowiedzialnej w Unii za konkurencjê, o w³oskim planie znacjonalizowania Alitalii — poinformowali ministrowie transportu, gospodarki i przemys³u. Zgodzili siê z Bruksel¹, ¿e jest niezbêdne zapewnienie odejœcia od ekonomicznej ci¹g³oœci miêdzy star¹ lini¹ i nowym przewoŸnikiem. Obie strony zaczn¹ rozmowy „o mo¿liwych rozwi¹zaniach zapewniaj¹cych utworzenie nowego przewoŸnika, mo¿liwie jak najszybciej zgodnie z procedurami krajowego i europejskiego prawa" — stwierdza wspólny komunikat trzech ministrów cytowany przez Reutera.

Rz¹d przewidzia³ 3 mld euro na uruchomienie nowej linii lotniczej nale¿¹cej do skarbu pañstwa, o nazwie ITA, która zast¹pi Alitaliê bêd¹c¹ od 2017 r. po og³oszeniu bankructwa pod zarz¹dem komisarycznym kolejnych administratorów wyznaczanych przez pañstwo.

PrzewoŸnik potrzebuje zgody Komisji Europejskiej, która za¿¹da³a otwartego przetargu na aktywa Alitalii i nalega, by nowa linia rozsta³a siê z dawnym znakiem fabrycznym i odst¹pi³a czêœæ slotów. Zarz¹dca komisaryczny powiedzia³ w lutym, ¿e rozpisanie takiego przetargu zajmie trzy-cztery miesi¹ce, a wtedy linia zwiêkszy tylko straty, bo uruchomienie nastêpnej odroczono do po³owy lata. Chc¹c uruchomiæ ca³y proces rz¹d mo¿e przyst¹piæ do bezpoœredniej sprzeda¿y czêœci lotniczej Alitalii nowej firmie ITA, a dzia³y serwisowy i obs³ugi baga¿u zosta³yby wystawione w otwartym przetargu w drugim etapie — powiedzia³ pewien przedstawiciel bran¿y lotniczej.

Odrêbnie przewodnicz¹ca rady dyrektorów USAerospace Partners, Michele Roosevelt Edwards zwróci³a siê o spotkanie z cz³onkami w³oskiego rz¹du w sprawie Alitalii i doda³a, ¿e jej firma obs³uguj¹ca sektor lotniczy jest gotowa zainwestowaæ w tego przewoŸnika 1,5 mld dolarów. Stwierdzi³a, ¿e partnerstwo z ITA i w³oskim rz¹dem mia³oby wiêksze szanse powodzenia od uruchomienia „ma³ej firmy bez masy krytycznej".

Football news:

Coman avoided a serious knee injury in the match with Union and can play against PSG
Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again