Poland

Rozgrywka o państwo przyszłości

AdobeStock

Kluczowy spór naszych czasów nie dotyczy ekonomii, religii ani kultury, ale polityki. Formy pañstwa, która by³aby odpowiedzi¹ na wyzwania XXI wieku. Œcieraj¹ siê w nim liberalna demokracja i pañstwo monolityczne.

Po 1989 roku zwykliœmy opisywaæ wspó³czesn¹ rzeczywistoœæ, u¿ywaj¹c pojêcia „globalizacja". Œwiat zglobalizowany to œwiat po³¹czony w jedn¹ ca³oœæ, opleciony gêst¹ sieci¹ wzajemnych zale¿noœci. Zarówno produkty, jak i ludzie oraz idee mog¹ siê w nim swobodnie przemieszczaæ, z ³atwoœci¹ pokonuj¹c niewyobra¿alne wczeœniej odleg³oœci oraz przekraczaj¹c dawniej niemo¿liwe do sforsowania granice.

Metafora globalnej wioski ma jednak swoje granice, a nawet, w pewnej mierze, jest z³udzeniem. Owszem, œwiat jest dziœ bardziej po³¹czony ni¿ kiedykolwiek wczeœniej. Zdecydowana wiêkszoœæ z nas wci¹¿ jednak ¿yje lokalnie. W decyduj¹cym stopniu okreœlaj¹ nas partykularne tradycje narodowe, religijne czy kulturowe. To one bardziej ni¿ rzeczywistoœæ globalnych przep³ywów wp³ywaj¹ na to, kim jesteœmy, jak siê zachowujemy, jakich dokonujemy wyborów. Przede wszystkim zaœ: ¿yjemy wci¹¿ w ograniczonych terytorialnie i kulturowo pañstwach. Na tym napiêciu pomiêdzy co...

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17