Poland

Rosyjska pszenica śrubuje ceny na rynku zbóż

pszenica

Fotorzepa, Dariusz Majgier

Cena pszenicy w rosyjskich kontraktach terminowych przekroczy³a 300 dol. za tonê. Ostatni raz rosyjska pszenica by³a tak droga po aneksji ukraiñskiego Krymu. Ceny pszenicy na gie³dzie w Chicago osi¹gnê³y nowe szeœcioletnie maksimum.

Ten wzrost cen rosyjskiego zbo¿a na gie³dach towarowych jest spowodowany coraz czêœciej pojawiaj¹cymi siê doniesienia o planach Kremla dotycz¹cych ograniczenia eksportu, pisze gazeta Kommersant.

Rynek spodziewa siê, ¿e rosyjskie c³o na sprzeda¿ pszenicy za granicê od 1 marca do 30 czerwca zostanie podniesione do 50 euro za tonê. Od 15 lutego c³o wyniesie 25 euro. Ograniczona zosta³a te¿ do 17,5 mln ton kwota dozwolonego eksportu rosyjskiego zbo¿a.

Jak skomentowa³ Andriej Sizow, dyrektor firmy konsultingowej „Sowekon”, w obliczu niepewnoœci zwi¹zanej z ograniczeniami pandemicznymi i wzrostem popytu na œwiatowym rynku, ceny jeszcze przekrocz¹ 300 dol. za tonê. Niemniej, dodaje ekspert, nie jest jeszcze jasne, czy na takich warunkach znajdzie siê nabywca. Z kolei szef centrum analitycznego „Rusagrotrans” Igor Pawienski podkreœla, ¿e pszenica g³ównych rosyjskich konkurentów (to m.in. USA i Ukraina) nie jest du¿o tañsza od rosyjskiej.

Ole Hansen, szef dzia³u strategii rynków towarowych w Saxo Banku, podkreœla, w analizie przes³anej do „Rzeczpospolitej, ¿e „trwaj¹ca ju¿ szósty miesi¹c hossa na rynku upraw rolnych, w ubieg³ym tygodniu uzyska³a dodatkowy impuls".

Nast¹pi³o to po publikacji raportu na temat œwiatowej szacowanej poda¿y i popytu na produkty rolne (WASDE). W raporcie tym kolejny raz obni¿ono prognozy. Ograniczenie produkcji amerykañskiej kukurydzy i soi oraz szacowany wzrost eksportu wywindowa³y ceny obydwu tych upraw do najwy¿szego poziomu od siedmiu lat.

Hansen, podobnie jak rosyjscy eksperci, zwraca uwagê, ¿e „ceny pszenicy posz³y w górê po zapowiedzi Rosji, ¿e jej nowy podatek od eksportu tego zbo¿a (c³o eksportowe - red.), który w po³¹czeniu z ograniczeniem eksportu wejdzie w ¿ycie 15 lutego, zostanie podwy¿szony, aby zahamowaæ wzrost krajowych cen ¿ywnoœci. W efekcie ceny pszenicy na gie³dzie w Chicago osi¹gnê³y nowe szeœcioletnie maksimum".

Hansen ostrzega, ¿e „dalszy wzrost cen (zbó¿ i roœlin oleistych - red.), w efekcie którego indeks produktów rolnych Bloomberg w ci¹gu ostatnich szeœciu miesiêcy zyska³ 40 procent, zaczyna rodziæ obawy o skutki tej sytuacji dla gospodarek i inflacji”.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17