Poland

Rosyjska bitwa pokoleń

Rosja

Akcja policji w Moskwie

Akcja policji w Moskwie. Media informowa³y, ¿e w sobotê zatrzymano ponad 3,5 tys. ludzi

AFP

Bunt m³odych, którzy wyszli na ulice w obronie Aleksieja Nawalnego, wstrz¹sn¹³ ca³ym krajem.

„Przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ manifestantów to m³odzie¿ poni¿ej 30. roku ¿ycia. Urodzonych za Stalina i Chruszczowa prawie nie widaæ" – napisa³ jeszcze wprost z sobotniej manifestacji w Moskwie Arkadij Dubnow, na co dzieñ specjalista od problemów Azji Œrodkowej.

Wszyscy, którzy byli na sobotnich demonstracjach – a odby³y siê one w ponad 120 miastach, a nawet miasteczkach Rosji – podkreœlaj¹ w³aœnie to, ¿e na ulice wysz³a m³odzie¿.

Jednoczeœnie w porównaniu z poprzednimi protestami (g³ównie z 2017 roku) rozszerzy³a siê geografia protestu, od Jakucka po najbardziej zmilitaryzowane miasta bêd¹ce bazami flot wojennych: Murmañsk i Kaliningrad. Protestowano nawet na Krymie, gdzie miejscowym Rosjanom najwyraŸniej przesz³a euforia zwi¹zana z zajêciem pó³wyspu przez rosyjsk¹ armiê (równie¿ w bazie Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu – twierdzy putinowskiego lojalizmu).

– To starcie historyczno-demograficzne miêdzy starzej¹c¹ siê elit¹ a m³odymi, którzy domagaj¹ siê modernizacji. (...) Obecnie pojawiaj¹ siê w spo³eczeñstwie grupy ludzi nastawionych na modernizacjê. Nie chc¹, by ¿ycie tego pokolenia, które zaczê³o siê przy Putinie – i trwa przy Putinie – zakoñczy³o siê przy Putinie. Na razie mamy jednak wiecznego lidera, któremu udaje siê ¿yæ wiecznie – powiedzia³ telewizji Nastojaszczije Wremia politolog Andriej Kolesnikow.

Dzieñ przed manifestacjami prezydent z³o¿y³ w Dumie projekt zniesienia ograniczeñ wiekowych dla mianowanych przez siebie urzêdników. Teraz parlament pewnie dopisze do listy kolejnych (z rz¹du etc.), formuj¹c prawdziw¹ w³adzê gerontów.

– W³adze powinny wreszcie zrozumieæ, ¿e czasy siê zmieni³y, ¿e to nie Zwi¹zek Sowiecki, jak bardzo by o nim marzyli. (...) To ju¿ inne pokolenie, inny czas, ju¿ nie sowiecki lud wo³aj¹cy „Popieramy!" – powiedzia³a krytyk literacka Irina Prochorowa.

W rozmowie z „Rzeczpospolit¹" analityk Michai³ Winogradow z fundacji Petersburska Polityka zwróci³ jednak uwagê, ¿e „wyraŸnie by³o widaæ polityczn¹ niedojrza³oœæ" protestu i pewnie dlatego „manifestuj¹cy nie zaprezentowali ¿adnej strategii".– Na razie to by³ wybuch emocji, ale protestuj¹cy nie wiedz¹, jak prze³o¿yæ go na rezultat polityczny – stwierdzi³. WyraŸnie widoczny by³ brak na manifestacji Aleksieja Nawalnego, który dla m³odego pokolenia jest takim symbolem jak dla starszego Putin.

– Bardzo trudno przewidzieæ, jak w³adze bêd¹ dalej reagowa³y. W sumie mog³yby nic nie robiæ (czekaj¹c, a¿ protest sam zamrze – red.), ostatnio jednak zachowuj¹ siê one doœæ irracjonalnie – powiedzia³.

Kolesnikow uwa¿a z kolei, ¿e „mundurowym powierzono uregulowanie stosunków ze spo³eczeñstwem obywatelskim oraz Nawalnym, jako symbolem tego protestu". A to oznacza wiêksze represje.

– Brutalnoœæ to bardzo groŸna broñ – doda³. Politolog s¹dzi zreszt¹, ¿e Rosja zaczyna przypominaæ „klasyczn¹ po³udniowoamerykañsk¹ dyktaturê z lat 70. ubieg³ego wieku".

Winogradow zaœ zwraca uwagê, ¿e nawet d³ugotrwa³e protesty – jak na Bia³orusi czy w rosyjskim Chabarowsku, gdzie przez kilka miesiêcy manifestowano przeciw aresztowaniu gubernatora – „nic nie daj¹". Warunkiem powodzenia takich akcji jest roz³am w elicie w³adzy, pojawienie siê tam grup wystêpuj¹cych przeciw liderowi.

Nawalny postara³ siê o zasianie ziaren nieufnoœci w elicie w³adzy. Jego ostatni film „Pa³ac dla Putina" (o pa³acu w Gelend¿iku budowanym prezydentowi przez jego przyjació³, g³ównie za publiczne pieni¹dze) sugeruje, ¿e czêœæ przedstawionych informacji pochodzi z „wewnêtrznego krêgu" Kremla. – Tam bez przerwy trwa poszukiwanie wrogów, a teraz nastroje s¹ po prostu strachliwe. Film to jeszcze jeden powód, by sobie nie dowierzaæ – mówi Winogradow o rosyjskich elitach w³adzy.

– Na Kremlu panuje doœæ nerwowa atmosfera, ale nie ma roz³amu (jak nie ma go i na Bia³orusi) – wyjaœnia³.

Football news:

Antonio Conte: Inter were 15 points behind Juve before I arrived. We are developing
Zinedine Zidane: Real Madrid are good, they have regained their confidence. With Sociedad, we must play as we know how
Mourinho on 4-0 with Burnley: The victory was needed for the sake of the smiles of the Tottenham players. Happy with Bale
Bale after Burnley double: My form is coming back. We must work hard and not talk nonsense
Golovin scores points every 32 minutes in 2021 - best result in Ligue 1
Beckham on Messi and Ronaldo: These are the players we want to sign at Inter Miami
Arteta after 3-1 with Leicester: Arsenal are unacceptably low in the table. We need to improve the situation