Poland

Rosjanie zaszczepili się Sputnikiem i zachorowali na Covid

Konsternacjê wywo³a³o w Moskwie pojawienie siê osób, które zaszczepi³y siê Sputnikiem V, a teraz zachorowa³y na Covid-19.

„Wczoraj tradycyjnie przed posiedzeniem plenarnym pobierano u mnie analizy na koronawirusa. A wieczorem zadzwonili i powiedzieli, ¿e wynik jest pozytywny” – napisa³ na Facebooku deputowany do parlamentu Walerij Gartung.

Parlamentarzysta jest zastêpc¹ szefa frakcji Sprawiedliwej Rosji, jednego z trzech mniejszoœciowych ugrupowañ formalnie opozycyjnych wobec Kremla. „Postanowi³em o tym napisaæ (…) bo i tak wszyscy zauwa¿¹ nieobecnoœæ na posiedzeniu” – doda³.

Obecnie choruje na koronawirusa nie mniej ni¿ 20 deputowanych. Drugie tyle jest na kwarantannie, wœród nich szef parlamentarnej frakcji rz¹dz¹cej Jednej Rosji Siergiej Niewierow. Ale spoœród nich tylko Gartung przyzna³ siê do udzia³u w teœcie nowej, rosyjskiej szczepionki przeciw Covid Sputnik V. Zarejestrowano j¹ w Rosji w po³owie sierpnia z pominiêciem trzeciego etapu testów zalecanych przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia.

„Dosta³em placebo” – uspokaja³ deputowany. Spoœród 40 tys. obecnie zaszczepianych w Rosji co czwarty rzeczywiœcie otrzyma substancjê obojêtn¹. Jednak zastêpca dyrektora moskiewskiego Centrum im. Gamalei Denis £ogunow poinformowa³, ¿e dopiero po zakoñczeniu testowania bior¹cy w nim udzia³ zostan¹ poinformowani, kto dosta³ jaki zastrzyk. Obecnie wiêc Gartung nie mo¿e tego jeszcze wiedzieæ.

Jego choroby nie komentuje nikt z zainteresowanych: ani w³adze medyczne, ani naukowcy prowadz¹cy testy. Za to dziennikarze zauwa¿yli, ¿e ju¿ drugi tydzieñ nikt nie widzia³ szefa parlamentu Wiaczes³awa Wo³odina, który zwyczajowo og³asza³, ilu jest chorych w Dumie.

Wspó³pracownicy przewodnicz¹cego zaprzeczyli jednak, by by³ on chory lub na „dobrowolnej izolacji po spotkaniu z chorym”. Ale jeden z dzienników wysun¹³ hipotezê, ¿e Wo³odin mo¿e byæ i zdrowy, ale zamkniêto go na dwutygodniow¹ kwarantannê przed osobistym spotkaniem z prezydentem W³adimirem Putinem. W ten sposób rosyjski lider broni siê przed ewentualnym zaka¿eniem przez interesantów.

Nieprawdziw¹ równie¿ okaza³a siê informacja, ¿e koronawirusem zakazi³ siê kum Putina i g³ówny, prorosyjski polityk Ukrainy Wiktor Medwedczuk. On tak¿e zaszczepi³ siê rosyjsk¹ szczepionk¹.

– W sierpniu przywieziono j¹ na Krym, gdzie wypoczywa³o wielu rosyjskich polityków. Miêdzy innymi i on wtedy tam siê zaszczepi³ – powiedzia³ „Rzeczpospolitej” kijowski analityk Wo³odymyr Fesenko. Rosyjscy dziennikarze œledczy twierdz¹, ¿e czêœæ polityków za³atwi³a sobie szczepionkê po znajomoœci, poza pul¹ przeznaczon¹ dla obecnych 40 tysiêcy ochotników.

Prawdopodobnie w taki sposób zdoby³ j¹ równie¿ w sierpniu rosyjski mer Ja³ty Iwan Imgrunt, który jednak 18 paŸdziernika zmar³ na Covid.

Oficjalnie Sputnika V dostali m.in. rosyjski minister obrony, minister przemys³u czy W³adimir ¯yrinowski. Po znajomoœci – znaczna czêœæ pracowników prezydenckiej administracji. Nikt z nich jednak nie przyznaje siê, by zachorowa³. – Rosja nie jest obecnie przyk³adem zwyciêskiej walki z epidemi¹. (…) W chwili obecnej (szczepionka) jest po prostu elementem propagandy – uwa¿a ukraiñski politolog O³eksandr Donij.

Football news:

PSG assess the option of signing Messi in the summer (ESPN)
Koeman on the words of the acting President of Barca about the sale of Messi: only Leo himself can make a decision about his future
Ney warmly recalls Maradona: at the age of 14, he brought the legend to an exhibition match, Diego himself offered to take a photo
Klopp responded to Neville's criticism about the words about 5 substitutions and the calendar: I'm not like him. I'm talking about all the players
The hardest task: help choose the best attacking midfielder in history
Mourinho, Lampard, Solskjaer and Moyes claim the title of best coach of November in the Premier League
Brunu, Grealish, Chilwell, Heibjerg - among the contenders for the November best player award in the Premier League