Poland

Rosjanie wstają z kolan

Komentarze

Nie dobrze siê dzieje w kraju, gdzie ludzie wychodz¹ protestowaæ nawet przy -50 stopniach Celsjusza.

Po raz ostatni Rosja coœ podobnego prze¿ywa³a w 2012 roku, po sfa³szowanych wyborach parlamentarnych oraz po tym jak W³adimir Putin podziêkowa³ za zastêpstwo Dmitrijowi Miedwiediewowi i powróci³ do Kremla.

Wtedy jednak protesty st³umiono, niewygodnych umieszczono za kraty i wszystko wróci³o do autorytarnej normalnoœci. Pa³ace, prywatne samoloty, produkowane na zamówienie limuzyny, kilkupiêtrowe penthausy, wille w Londynie, Marbelli, na Lazurowym Wybrze¿u i oczywiœcie w Toskanii. Nie móg³bym zapomnieæ o jachtach. Ka¿dy szanuj¹cy siê i niekoniecznie wysokiej rangi urzêdnik musi mieæ jacht. A funkcjonariuszom s³u¿b, prokuratury i MSW przecie¿ te¿ siê nale¿y. W koñcu broni¹ ojczyzny i przywódcy odpieraj¹c ataki z³owieszczych si³. Tacy prawdziwi patrioci te¿ musz¹ godnie odpoczywaæ, najlepiej nad obcym morzem, ale na w³asnej wielkiej ³odzi. A œmiertelników niech przekonuje telewizja, ¿e nigdzie nie ma tak dobrze jak w Rosji. Niech propagandyœci te¿ odrabiaj¹ swoje zagraniczne posiad³oœci. 

Czytaj wiêcej: Protesty w 70 miastach. Zatrzymano ponad 2000 osób

W drugiej po³owie XIX wieku Lew To³stoj opisywa³ to tak: „Zebrali siê z³odzieje, którzy okradli naród, zgromadzili ¿o³nierzy, sêdziów, by strzegli ich orgie i œwiêtuj¹”.

Aleksiej Nawalny powo³a³ siê na ten cytat w swoim najnowszym filmie œledczym o wartym ponad miliard dolarów pa³acu W³adimira Putina nad Morzem Czarnym. Mniej wiêcej w tym samym czasie rosyjscy dziennikarze œledcze ujawnili, ¿e zarobki prezesów rosyjskich spó³ek i banków pañstwowych wahaj¹ siê od kilkuset milionów do nawet kilku miliardów rubli rocznie. Ile lat musia³by na to pracowaæ przeciêtny nauczyciel w Rosji, który œrednio zarabia zaledwie 40 tys. rubli miesiêcznie (równowartoœæ 2 tys. z³otych)? Zabraknie ¿ycia.

Jesieni¹ 2019 roku wioz¹cy mnie z lotniska w Petersburgu taksówkarz przyzna³, ¿e z wykszta³cenia jest lekarzem, ale w zawodzie, jak przekonywa³, nawet w pó³nocnej stolicy Rosji zarobi³by mniej. Nie chwali³ Putina, wrêcz przeciwnie. Ale te¿ twierdzi³, ¿e dzisiaj w kraju „nie ma godnej alternatywy”.  

Ostatnio siê pojawi³a. Nawalny z wiêzienia nawo³ywa³ do protestów. W³adze ostrzega³y jak mog³y, a oœwiadczenia w tej sprawie wyda³ niemal ka¿dy wysokiej rangi urzêdnik, minister, przedstawiciel prokuratury, MSW czy Komitetu Œledczego. Milcza³ tylko Putin, testowa³ cierpliwoœæ rodaków. Myœla³, ¿e nie wyjd¹. Wyszli. Moskwa, Petersburg, Kazañ, Nowosybirsk, Soczi, Omsk, Worone¿, Ufa, W³adywostok, Ni¿ny Nowogród, Kursk, Chabarowsk i wiele innych rosyjskich miast. O tym, ¿e w kraju pu³kownika KGB nie jest zbyt kolorowo œwiadczy chocia¿by to, ¿e ludzie wyszli protestowaæ nawet w Jakucku, gdzie temperatura w sobotê by³a ponad 50 stopni poni¿ej zera.

W momencie napisania tego tekstu rosyjskie media informowa³y o ponad 2 tys. zatrzymanych. To nie du¿o, gdy¿ w pierwsze dni protestów w niespe³na 10-milionowej Bia³orusi (po sfa³szowanych wyborach 9 sierpnia) zatrzymano oko³o 10 tys. ludzi. Niezbyt du¿o jak na 12-milionow¹ Moskwê wydaje siê byæ te¿ 40-tysiêczny protest (wed³ug agencji Reutersa). Ale bior¹c pod uwagê geografiê dzisiejszych protestów, Kreml mo¿e mieæ powa¿ne k³opoty po tegorocznych wyborach parlamentarnych (9 wrzeœnia). Zw³aszcza je¿eli odbêd¹ siê tak jak zawsze. Nawalny zaœ, nawet bêd¹c w wiêzieniu, musi szybko i sporo nadrobiæ. Ma zwolenników, ale nie ma zaplecza politycznego, nie ma si³y zrzeszaj¹cej tysi¹ce ludzi na terenie ca³ego 140-milionowego kraju. A chêtnych do wstania z kolan, s¹dz¹c po sobotnich wydarzeniach, w Rosji nie brakuje.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7