Poland

Rosjanie rejestrują już trzecią szczepionkę przeciw Covid-19

AFP

Ministerstwo Zdrowia Federacji Rosyjskiej otrzyma³o dokumenty niezbêdne do zarejestrowania trzeciej szczepionki przeciwko Covid-19 - poinformowa³ minister zdrowia Michai³ Muraszko.

Jak powiedzia³ w œrodê Muraszko, Ministerstwo Zdrowia otrzyma³o dokumenty dotycz¹ce szczepionki stworzonej przez Centrum Naukowe Badañ i Rozwoju Preparatów Immunobiologicznych im. Czumakowa Rosyjskiej Akademii Nauk.

Minister zdrowia doda³, ¿e dokumenty zosta³y przes³ane do zbadania, celem mo¿liwej autoryzacji szczepionki przez w³adze pañstwowe. Nie przekaza³, ile faz testów przeszed³ preparat, ale wiadomo o nim, ¿e w przeciwieñstwie do innych rosyjskich szczepionek zawiera w sobie ¿ywy wirus.

Muraszko w œrodê mówi³ te¿, ¿e w tym tygodniu do cywilnego obiegu trafi³o ponad 375 tys. dwusk³adnikowych dawek szczepionki Sputnik V, a liczba chêtnych do szczepieñ w kraju nieustannie roœnie.

W Rosji zarejestrowano dot¹d dwie szczepionki przeciw koronawirusowi - obie przed ukoñczeniem badañ klinicznych. Pierwsza to Sputnik V, druga nosi nazwê EpiVacCorona.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7