Poland

Rosjanie nie przyjadą

W halowych mistrzostwach Europy w Toruniu (5–7 marca) zabraknie Rosjan, bo zawodnicy wci¹¿ musz¹ p³aciæ za grzechy dzia³aczy.

¯adna kobieta nie lata³a tej zimy nad poprzeczk¹ tak wysoko jak tyczkarka And¿elika Sidorowa, siedmioboista Ilja Szkureniow jest liderem, a skoczkini wzwy¿ Maria Lasitskiene wiceliderk¹ œwiatowych list. Dwa lata temu wszyscy stali na podium halowych mistrzostw Europy w Glasgow, dziêki czemu dru¿yna ANA – z³o¿ona z tzw. sportowców neutralnych – by³a w klasyfikacji medalowej czwarta.

Teraz Rosjan, nawet startuj¹cych bez hymnu i flagi, na najwa¿niejszej imprezie zimy nie bêdzie. To kara za bezczelnoœæ dzia³aczy, którzy w 2018 roku – choæ byli ju¿ na cenzurowanym po obna¿eniu wspieranego przez pañstwo systemu dopingowego – tuszowali wpadkê skoczka wzwy¿ Dani³a £ysenki.

Zadarli z World Athletics, która chce odpokutowaæ czasy, gdy szefowa³ jej skorumpowany Lamine Diack, wiêc traktuje oszustów wyj¹tkowo surowo. Tym razem œwiatowa federacja kaza³a Rosjanom opracowaæ plan walki z dopingiem i ukara³a grzywn¹ 5 mln euro. Plan by³ jednak niekompletny, a grzywnê zap³acono po czasie.

Teraz to œwiatowa federacja siê nie spieszy. Plan wznowienia programu ANA, który pozwoli dziesiêciu Rosjanom na udzia³ w imprezach mistrzowskich, rozpatrzy najwczeœniej 17–18 marca. Decyzji wypatruj¹ sportowcy oraz nowa prezes rosyjskiej federacji Irina Priwa³owa, czyli trzecia w ci¹gu roku szefowa tamtejszych lekkoatletów.

Jewgienij Jurczenko, który zast¹pi³ skompromitowanego spraw¹ £ysenki Dmitrija Szlachtina, straci³ pracê, bo nie zap³aci³ grzywny w terminie. Zast¹pi³ go Piotr Iwanow, ale wytrwa³ na stanowisku tylko trzy miesi¹ce. Jest zastêpc¹ szefa Federalnej S³u¿by Antymonopolowej, wiêc musia³ siê podaæ do dymisji, bo po wyroku Trybuna³u Arbitra¿owego ds. Sportu przedstawiciele rosyjskiego rz¹du nie mog¹ zasiadaæ we w³adzach federacji sportowych.

Football news:

Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament