Poland

Rosja wypowie traktat o otwartych przestworzach

AFP

Rosja og³osi³a w pi¹tek, ¿e wycofa siê z traktatu o otwartych przestworzach. Moskwa uwa¿a, ¿e pakt, który zezwala na nieuzbrojone loty obserwacyjne nad krajami cz³onkowskimi, zosta³ powa¿nie os³abiony przez wycofanie siê Stanów Zjednoczonych.

Decyzja zosta³a og³oszona przez rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych kilka dni przed inauguracj¹ prezydenta USA Joe Bidena.

Stany Zjednoczone w listopadzie wycofa³y siê z traktatu o otwartych przestworzach. Waszyngton oskar¿y³ Rosjê o naruszenie przepisów traktatu.

Moskwa przedstawi³a innym krajom cz³onkowskim konkretne propozycje z³agodzenia skutków wyjœcia USA, ale propozycje te nie zosta³y poparte przez sojuszników Waszyngtonu.

Rosjanie formalnie powiadomi¹ inne pañstwa cz³onkowskie o swoim wyjœciu, gdy tylko zakoñczy wewnêtrzne procedury. Proces opuszczania traktatu z regu³y trwa kilka miesiêcy.

Jednoczeœnie Moskwa wyrazi³a obawy, ¿e mimo wycofania siê z traktatu, Waszyngton mo¿e potencjalnie zachowaæ dostêp do danych wywiadowczych dotycz¹cych przelotów gromadzonych przez sojuszników, którzy pozostaj¹ jego cz³onkami.

Z ustaleñ dziennika "Kommersant" wynika, ¿e Moskwa próbowa³a w tej sprawie uzyskaæ zapewnienie od innych pañstw. 

Football news:

Hazard and Ramos can play against Elche. Real Madrid trust the Belgian, despite injuries
Edegor on moving to Real Madrid at 16: Madness. I didn't understand it then, because I was still a child
Wijnaldum on the contract: No news. The most important thing right now is the Liverpool game, not my situation
Javier Tebas: Ronaldo's departure from Real Madrid is the club's decision. This affected La Liga, but the financial impact was minimal
Man City want to sign Holand, not Mbappe. The reason is the Frenchman's salary requirements
Tuchel-Werner: Timo, you play on the right. You've been playing left for a quarter of an hour. Don't you understand?
Liverpool are 7 points behind the Champions League zone, 8 points behind the lost ones