Poland

Rosja świadoma ryzyka jeszcze gorszych stosunków z USA

Maria Zacharowa

Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license, council.gov.ru

Rosja zdaje sobie sprawê, ¿e groŸby pogorszenia stosunków ze Stanami Zjednoczonymi nadal istniej¹ - powiedzia³a w pi¹tek na briefingu rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa, komentuj¹c wpis sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo na Twitterze.

- Nie ma szans na podjêcie z nami dialogu jêzykiem gróŸb i zastraszania w celu uzyskania jednostronnych ustêpstw, to przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Zdajemy sobie sprawê z potencjalnego  ryzyka dalszego pogorszenia siê naszych relacji. Jednak  w tym przypadku pi³ka jest po stronie Amerykanów- powiedzia³a Zacharowa.

Zacharowa skomentowa³a w ten sposób seriê "antyrosyjskich tweetów" Mike'a Pompeo sprzed kilku dni.

Pompeo pisa³ w nich m.in. o tym, ¿e USA musz¹ podchodziæ do Rosji w taki sam sposób, jak do Chin: z nieufnoœci¹ oraz ¿e administracja Donalda Trumpa stanowczo zareagowa³a na rosyjsk¹ agresjê, a wspar³a przyjació³. "¯adnych resetów w stosunkach USA-Rosja" - napisa³ Pompeo.

Zacharowa stwierdzi³a, ¿e rosyjskie MSZ podziela pogl¹dy Pompeo, i¿ w ci¹gu ostatnich 4 lat nie dosz³o do "normalizacji dialogu", ale, podkreœli³a, "trudno o to winiæ Rosjê".

- Waszyngtonowi uda³o siê nawet umieœciæ nas na liœcie wrogów Ameryki. Wrogie i destrukcyjne kroki USA, maj¹ce na celu pog³êbienie kryzysu w stosunkach dwustronnych, obejmowa³y wprowadzenie ró¿nych antyrosyjskich sankcji, praktyczne zniszczenie ca³ej architektury kontroli zbrojeñ, zastraszanie i groŸby - mówi³a rzeczniczka.

Zacharowa doda³a, ¿e to Amerykanie uniemo¿liwili wszelkie pozytywne zmiany w stosunkach dwustronnych. Aby to siê mog³o zmieniæ, opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych nie powinna byæ d³u¿ej manipulowana, a rusofobiczne kampanie i lawina antyrosyjskich fake newsów powinny siê skoñczyæ.

- Jesteœmy gotowi  do omówienia najbardziej irytuj¹cych obie strony problemów, jeœli Waszyngton oka¿e zdrowe zainteresowanie t¹ kwesti¹ - stwierdzi³a rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17