Poland

Rosja sparzyła się na yuanie

Inwestycje w chiñsk¹ walutê kosztowa³y bud¿et Rosji stratê równowartoœci 190 mln z³otych. W ci¹gu jednego miesi¹ca.

Po zainwestowaniu w yuana rosyjskie ministerstwo finansów przyzna³o, ¿e odnotowa³o miliardowe straty w Funduszu Narodowego Dobrobytu (FND) - g³ównym Ÿródle rezerw Rosji.

W okresie od 15 grudnia 2020 r do 28 lutego 2021 r p³ynna czêœæ FND - czyli pieni¹dze, które nie zosta³y jeszcze ulokowane na rachunkach walutowych w banku centralnym - przynios³a ujemny zwrot w wysokoœci „blisko 50 mln dolarów".

W rublach strata wynios³a 3,7 mld rubli (190 mln z³). Jak wynika z danych ministerstwa finansów za poprzedni miesi¹c, prawie ca³a kwota (47 mln dolarów, czyli 3,5 mld rubli) zosta³a stracona w lutym - miesi¹cu, w którym Kreml zdecydowa³ siê zmieniæ strukturê walut FNB, pisz portal fananz.ru.

Inwestycje w euro i dolara amerykañskiego zosta³y zmniejszone, a udzia³ chiñskiego yuana zwiêkszony do 15 proc. (Z 5 proc.). Udzia³ japoñskiego jena - 5 proc. pozosta³ niezmieniony. Po zmniejszeniu udzia³u dolara i euro w funduszu z 45 proc. do 35 proc. agencja kupi³a 600,3 mld jenów i 110,5 mld juanów, wydaj¹c jedn¹ pi¹t¹ funduszu na te operacje. Ale gdy tylko postawiono na chiñsk¹ i japoñsk¹ walutê, ich kursy niespodziewanie spad³y.

Yuan po 8 miesi¹cach ci¹g³ego wzrostu w³aœnie w lutym straci³ 0,6 proc., a od pocz¹tku marca do dolara kolejne 0,4 proc. Jen os³abi³ siê w lutym o 1,9 proc. i o tyle samo w pierwszym tygodniu marca, co da³o kurs najni¿szy od szeœciu miesiêcy.

Ministerstwo Finansów nie podaje daty zakupu nowych walut. W zwi¹zku z tym niemo¿liwe jest obliczenie dok³adnej wielkoœci strat kursowych.

Football news:

Perez on Super League: If we agree with UEFA, we will start in August. We can't wait a year
Cassano on the Super League: We need to kick Juventus, Milan and Inter out of Serie A. Let them play in their own league, let's see
Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation