Poland

Rosja: Nie zwiększymy liczby głowic, jeśli USA zrobią to samo

W³adimir Putin, prezydent Rosji

AFP

Rosja oœwiadczy³a, ¿e jest gotowa zamroziæ liczbê posiadanych przez siebie g³owic nuklearnych, jeœli USA zrobi¹ to samo, aby oba pañstwa przed³u¿y³y wygasaj¹cy traktat rozbrojeniowy New START o rok.

W ubieg³ym tygodniu USA odrzuci³y przedstawion¹ przez Moskwê propozycjê bezwarunkowego przed³u¿enia uk³adu New START o rok.

Waszyngton podkreœli³ wówczas, ¿e ¿adna propozycja, która nie zawiera warunku zamro¿enia liczby g³owic nuklearnych posiadanych przez oba pañstwa, nie mo¿e byæ podstaw¹ do rozmów.

Uk³ad New START, podpisany w 2010 roku, ogranicza liczbê g³owic j¹drowych rozmieszczonych przez USA i Rosjê do 1550 rozmieszczonych g³owic j¹drowych, a liczbê rakiet i bombowców mog¹cych przenosiæ broñ j¹drow¹ zdolnych do natychmiastowego u¿ycia do 700.

Uk³ad wygasa w lutym 2021 roku.

Rosja wielokrotnie sygnalizowa³a gotowoœæ do przed³u¿enia uk³adu, ale USA chcia³by, aby stron¹ takich uk³adów rozbrojeniowych sta³y siê te¿ Chiny, na co nie zgadza siê Pekin.

Gdyby uk³ad New START wygas³, by³by to drugi wa¿ny uk³ad rozbrojeniowy, który przestanie obowi¹zywaæ w ostatnim czasie.

1 lutego 2019 roku sekretarz stanu USA Mike Pompeo poinformowa³ o zawieszeniu przez USA traktatu INF, podpisanego przez Ronalda Reagana i Michai³a Gorbaczowa w 1987 roku. Umowa mia³a na celu wyeliminowanie z arsena³ów USA i ZSRR rakiet krótkiego i œredniego zasiêgu zdolnych przenosiæ g³owice atomowe. Waszyngton zarzuca³ Rosji naruszanie postanowieñ traktatu. Rosja odrzuca te oskar¿enia.

USA formalnie wycofa³y siê z uk³adu 2 sierpnia 2019 roku.

Football news:

Inter want to sign Giroud in January
ISCO agent: he wants to try to play in another League
Roberto De Derbi is the new Serie A coaching star. His Sassuolo is the best control team in Italy, but it lacks improvisation
Wayne Rooney: Chelsea and Mourinho wanted to sign me, there were also Real Madrid and Barcelona
Eriksen can go to Real Madrid, ISCO-to Inter as part of the exchange (Sky)
Beckham returned to the cover of FIFA 23 years later. For this, he will get more than paid in real PSG
Barcelona transferred a 5 million Euro bonus to Borussia for Dembele's transfer. Catalans have already paid more than 130 million