Poland

Rosja nadal próbuje wytrzeć z pamięci Katyń

Stare radzieckie k³amstwa dotycz¹ce zbrodni wci¹¿ ¿yj¹ i maj¹ poparcie rosyjskich instytucji pañstwowych.

S¹ nawet szerzone w miejscach, gdzie NKWD niegdyœ mordowa³o polskich oficerów. „Uczestnicy konferencji odnotowuj¹, ¿e w ci¹gu dziesiêcioleci uformowa³o siê upolitycznione i tendencyjne podejœcie dotycz¹ce tak zwanej sprawy katyñskiej, które nie odpowiada zasadom obiektywizmu i historyzmu" – czytamy w komunikacie podsumowuj¹cym konferencjê naukow¹, która odby³a siê w okolicy Ostaszkowa (obwód twerski) 16–18 listopada.

Wp³ywowe Rosyjskie Towarzystwo Wojskowo-Historyczne (RWIO), powo³ane osobiœcie przez W³adimira Putina, œci¹gnê³o tam „historyków i dzia³aczy spo³ecznych" z Petersburga, Moskwy i Smoleñska. Goœæmi specjalnymi byli szerzej nieznany profesor z USA bez wykszta³cenia historycznego oraz dzia³aczka jednego z marginalnych ruchów lewicowych w Polsce. Wszystkich uczestników „miêdzynarodowej konferencji" ³¹czy³o jedno – negowanie odpowiedzialnoœci ZSRR za jedn¹ z najwiêkszych zbrodni XX wieku.

„Mordowali Niemcy"

Z opublikowanej na stronie RWIO rezolucji wynika, ¿e powszechnie znana i doskonale udokumentowana odpowiedzialnoœæ NKWD za zbrodniê katyñsk¹ jest „informacyjno-propagandow¹ kampani¹" i ¿e jakoby celem tej kampanii ma byæ „obarczenie ZSRR odpowiedzialnoœci¹ za wybuch II wojny œwiatowej".

Co wiêcej, za „nieuzasadnione oceny polityczne" uznano odtajnienie dokumentów dotycz¹cych sowieckiej zbrodni przez Michai³a Gorbaczowa i odpowiednie oœwiadczenie Dumy z listopada 2010 roku. Jednym z uczestników kontrowersyjnej konferencji by³ wiceszef komisji zagranicznej rosyjskiego parlamentu Aleksiej Czepa. W rozmowie ze stacj¹ Goworit Moskwa stwierdzi³, ¿e o zbrodni katyñskiej „nie wszystko wiadomo". Czepa, nie maj¹c wykszta³cenia historycznego (absolwent Moskiewskiego Instytutu Lotnictwa), zaapelowa³ do „specjalistów ró¿nych krajów" o podjêcie dzia³añ „wyjaœniaj¹cych okolicznoœci zdarzenia". Zasugerowa³ te¿, ¿e polskich oficerów „mogli mordowaæ ¿o³nierze Wehrmachtu".

Uczestnicy konferencji RWIO apeluj¹ te¿ w swojej rezolucji do w³adz o przeprowadzenie szerokiej kampanii edukacyjnej w Rosji, która mia³aby „odbudowaæ prawdê historyczn¹ o II wojnie". – Nareszcie rozproszonym entuzjastom, politologom i naukowcom uda³o siê przekazaæ ca³emu spo³eczeñstwu myœl o tym, ¿e podejœcie do tego tematu od lat 90. by³o propagandowe, i to zosta³o wpisane do rezolucji. To kluczowe – mówi³ kilka dni temu w rozmowie z lokaln¹ stacj¹ jeden z uczestników kontrowersyjnej konferencji Maksim Kormuszkin, twerski dzia³acz spo³eczny i cz³onek RWIO.

Na pocz¹tku maja osobiœcie uczestniczy³ w demonta¿u dwóch tablic pami¹tkowych ofiar zbrodni katyñskiej z budynku Uniwersytetu Medycznego w Twerze (wczeœniej Kalinin), dawnej siedziby NKWD. To tam mordowano jeñców wojennych z obozu w Ostaszkowie, których póŸniej pochowano w pobliskim Miednoje. Polscy i rosyjscy historycy ustalili, ¿e w zbiorowych mogi³ach spoczywa tam 6295 polskich oficerów.

Zaszczepiæ k³amstwa

– Negatorzy zbrodni katyñskiej d¹¿¹ dzisiaj do zmiany oficjalnego stanowiska w³adz rosyjskich i powrotu do uprawianej przez pó³ wieku propagandy Zwi¹zku Radzieckiego, który utrzymywa³, ¿e to Niemcy mordowali polskich oficerów. Na razie na poziomie rz¹dowym nie powtarzaj¹ tej narracji. Ale marginalne dotychczas œrodowiska zaczê³y otrzymywaæ wsparcie takich wp³ywowych organizacji jak WRIO oraz w³adz regionalnych – mówi „Rzeczpospolitej" historyk Aleksander Gurjanow z moskiewskiego stowarzyszenia Memoria³ i jeden z czo³owych rosyjskich badaczy zbrodni katyñskiej.

Jak twierdzi, usuniêcie w maju przez takich dzia³aczy jak Kormuszkin tablic pami¹tkowych nie mog³o siê odbyæ bez aprobaty lokalnych w³adz. Przypomina, ¿e w jednym z komunikatów w³adz Tweru, rozes³anym tu¿ po demonta¿u tablic do dziennikarzy, pojawi³o siê sformu³owanie o „jakoby dokonanej zbrodni katyñskiej". PóŸniej miejscowe w³adze zaprzecza³y temu, twierdz¹c te¿, ¿e nie maj¹ nic wspólnego z demonta¿em tablic. Ostatecznie sprawê ma rozstrzygn¹æ s¹d rejonowy w Twerze, gdzie o prawdê historyczn¹ od kilku miesiêcy walczy Memoria³ oraz krewni zamordowanych w tym budynku Polaków. Nastêpna, trzecia ju¿ z rzêdu rozprawa ma siê odbyæ 11 grudnia.

– W Rosji narasta fala negowania odpowiedzialnoœci ZSRR za zbrodniê katyñsk¹. Mo¿emy przypuszczaæ, ¿e w³adze nieoficjalnie, poprzez takie organizacje jak RWIO, kolportuj¹c te k³amstwa, testuj¹ reakcjê Rosjan oraz spo³eczenoœci miêdzynarodowej – mówi Gurjanow.

Football news:

Solskjaer on Klopp's criticism of Manchester United's defensive football: We attacked when we got the ball
Mourinho on Liverpool's 68 games without defeat at home: There are records that are almost impossible to break. They have achieved amazing results
Lampard to a reporter: You write about games with bias. Objectivity would be a good start for you
Roma were awarded their second technical defeat of the season. Now-for an extra substitute in the Cup
Liverpool do not want to sell Salah and I am sure that he will not push for a transfer in the summer
Barcelona does not want to pay compensation to Setien. The club believes that the coach did not meet expectations
Ramos, Carvajal, Valverde, Edegor and Nacho will miss the match between Real Madrid and Alaves in La Liga