Poland

Rosja gotowa na błyskawiczne porozumienie z Bidenem

Siergiej £¹wrow

AFP

Moskwa jest gotowa na szybkie osi¹gniêcie porozumienie z administracj¹ prezydenta-elekta Joe Bidena w sprawie przed³u¿enia uk³adu rozbrojeniowego New START - ostatniego takiego uk³adu wi¹¿¹cego jeszcze USA i Rosjê - oœwiadczy³ szef MSZ Rosji, Siergiej £awrow.

Jeœli obie strony nie osi¹gn¹ porozumienia w najbli¿szych tygodniach, uk³ad wygaœnie na 5 lutego tego roku.

Biden wypowiada³ siê pozytywnie na temat utrzymania uk³adu New START, który zosta³ wynegocjowany w czasie, gdy by³ wiceprezydentem w administracji Baracka Obamy.

Rosja od dawna sygnalizuje, ¿e jest gotowa na rozmowy o przed³u¿eniu uk³adu bez warunków wstêpnych. Administracja Donalda Trumpa nie podejmowa³a jednak rozmów w tym zakresie chc¹c rozszerzyæ pakt o Chiny.

£awrow oœwiadczy³ w poniedzia³ek, ¿e Rosja oczekuje na propozycje ws. New START ze strony administracji Bidena. Doda³, ¿e stanowisko Rosji w tej sprawie jest "dobrze znane i aktualne".

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17