Poland

Ropa ma kolejne impulsy do wzrostu

Adobe Stock

Cena ropy gatunku Brent przebi³a w poniedzia³ek rano 70 dol. za bary³kê. To reakcja inwestorów m.in. na atak jemeñskich rebeliantów Huti na saudyjskie instalacje naftowe.

Saudyjskie ministerstwo energii poinformowa³o, ¿e zbiorniki naftowe w pobli¿u portu Daharan sta³y siê celem uderzenia dokonanego za pomoc¹ dronów, a jedna z instalacji koncernu Aramco zosta³a zaatakowana rakiet¹. Nikt nie zgin¹³, ani nie zosta³ ranny. Nie dosz³o te¿ do znacz¹cych strat materialnych.

Atak wyraŸnie zaniepokoi³ inwestorów. Obawy przed zak³óceniem dostaw z Arabii Saudyjskiej trwa³y jednak dosyæ krótko. Cena ropy Brent wróci³a po popo³udniu do 69 dol. za bary³kê, a ropy gatunku WTI spad³a z 67 dol. do 65 dol. za bary³kê.

– Tego typu ataki maj¹ przede wszystkim znaczenie psychologiczne. Przypominaj¹, ¿e Bliski Wschód jest wra¿liwym miejscem pe³nym napiêæ, które mog¹ od czasu do czasu prowadziæ do przegrzania – twierdzi John Driscoll, dyrektor w firmie JTD Energy Services.

Dla rynku naftowego w ostatnich miesi¹cach o wiele wa¿niejsze by³y jednak czynniki fundamentalne. Bary³ka ropy Brent zdro¿a³a ju¿ od pocz¹tku roku o 34 proc., a przez ostatnie 12 miesiêcy o ponad 100 proc., do czego przyczyni³y siê nadzieje na odbicie gospodarcze po pandemii. Kraje OPEC+ zdecydowa³y w zesz³ym tygodniu o utrzymaniu w kwietniu dotychczasowych ograniczeñ produkcji. Arabia Saudyjska, jeden z filarów tej grupy, wydobywa³a w lutym 8,15 mln bary³ek ropy dziennie, czyli o blisko 1 mln mniej ni¿ w styczniu, choæ dysponuje ona mocami produkcyjnymi wynosz¹cymi 11 mln bary³ek dziennie. Fala mrozów, która niedawno dotknê³a Teksas, przyczyni³a siê zaœ do wyhamowania amerykañskiej produkcji ropy. W tygodniu zakoñczonym 26 marca siêga³a ona 1o mln bary³ek dziennie, gdy na pocz¹tku stycznia wynosi³a 11 mln bary³ek dziennie, a rok temu ponad 13 mln bary³ek dziennie. Prognozy cenowe dla ropy Brent na koniec 2021 r. wahaj¹ siê obecnie od 50 dol. do 73 dol. za bary³kê.

Football news:

Perez on Super League: If we agree with UEFA, we will start in August. We can't wait a year
Cassano on the Super League: We need to kick Juventus, Milan and Inter out of Serie A. Let them play in their own league, let's see
Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation