Poland

Rondo „białoruskiego Popiełuszki” w Warszawie?

T³umy na pogrzebie Romana Bondarenki w Miñsku

nn.by

Na Ursynowie chc¹ uwieczniæ na mapie polskiej stolicy zamordowanego w listopadzie w Miñsku malarza.

Z odpowiedni¹ interpelacj¹ radny dzielnicy Ursynów Pawe³ Lenarczyk wyst¹pi³ do prezydenta Rafa³a Trzaskowskiego jeszcze 31 grudnia, o czym poinformowa³ na poniedzia³kowej konferencji prasowej.

"Chcia³bym Pana prosiæ o bezpoœrednie wsparcie inicjatywy nadania imienia Romana Bondarenki dla ronda na skrzy¿owaniu ul. Pu³awskiej i Po³udniowej Obwodnicy Warszawy. Roman Bondarenko - nazywany bia³oruskim Popie³uszk¹, to 31-letni mieszkaniec Miñska, pracownik sklepu, artysta malarz" – pisze w interpelacji Lenarczyk. Przytacza te¿ w niej fragment artyku³u „Roman Bondarenko, bia³oruski Popie³uszko", opublikowanego na ³amach „Rzeczpospolitej" 15 listopada.

Morderstwo 31-letniego malarza wstrz¹snê³o Bia³orusinami i rozpali³o protesty przeciwko dyktaturze w wielu miastach kraju. Co tydzieñ na Bia³orusi organizowane s¹ spontaniczne akcje, upamiêtniaj¹ce zamordowanego, a rzucone przez niego przed œmierci¹ „Wychodzê" sta³o siê jednym z g³ównych hase³ protestu.

- To mog³oby byæ rondo w stylu ronda Tybetu na Woli (powsta³o w 2010 roku, pocz¹tkowo mia³o byæ rondem Wolnego Tybetu. Po interwencji Chin nazwê z³agodzono, ale powsta³ tam mural z nieformaln¹ nazw¹ ronda – red.). Mo¿na zaprosiæ polskich i bia³oruskich malarzy, by tworzyli np. na filarach wiaduktu POW artystyczny Majdan, poœwiêcony walce o wolnoœæ Bia³orusinów – mówi „Rzeczpospolitej" Lenarczyk. - Jesteœmy mieszkañcami wolnej Warszawy. Powinniœmy dawaæ jasny sygna³ s¹siadom na Bia³orusi. Bardzo du¿o Bia³orusinów pracuje w polskiej stolicy, to by³by wa¿ny znak, ¿e ktoœ o nich myœli i dostrzega ich walkê, ¿e warto walczyæ i siê nie poddawaæ – dodaje.

W sto³ecznym ratuszu mówi¹ jednak, ¿e procedura jest d³uga i skomplikowana. T³umacz¹, ¿e w przypadku, gdy nazwa ulicy ma charakter pami¹tkowy (upamiêtniaj¹ca postacie, podmioty zbiorowe i wydarzenia historyczne, literackie lub artystyczne) i nie pochodzi z banku nazw, wniosek o nadanie nazwy powinien zostaæ poparty przez co najmniej 200 pe³noletnich osób zamieszka³ych w Warszawie, w przypadku gdy zaproponowana we wniosku nazwa jest nazw¹ o charakterze pami¹tkowym. Z kolei decyzjê o nadaniu nazwy podejmuje Rada m.st. Warszawy, wczeœniej jednak musi zostaæ zaopiniowana przez Zespó³ Nazewnictwa Miejskiego, Komisjê Rady m.st. Warszawy ds. Nazewnictwa Miejskiego oraz w³aœciwe rady dzielnic m.st. Warszawy. Ale to jeszcze nie wszystko.

"Nazwy tworzone od nazwisk nie mog¹ byæ nadawane wczeœniej ni¿ po up³ywie 5 lat od daty œmierci osoby, która ma zostaæ upamiêtniona" – pisze w odpowiedzi na zapytanie „Rzeczpospolitej" Karolina Ga³ecka, rzecznik Urzêdu m.st. Warszawy. Ale zarazem przyznaje, ¿e „zdarza³y siê od tej regu³y wyj¹tki". "Interpelacja radnego Paw³a Lenarczyka nie wp³ynê³a jeszcze do Urzêdu m.st. Warszawa. Jak tylko wp³ynie, odniesiemy siê do jej treœci i odpowiemy radnemu" – zapewnia.

Przypomina zarazem, ¿e miasto aktywnie wspiera spo³ecznoœæ bia³orusk¹ we wspó³pracy z Fundacj¹ "Bia³oruski Dom" oraz Centrum Bia³oruskiej Solidarnoœci. "Przygotowaliœmy, wspólnie z "Bia³oruskim Domem" oraz warszawskim Domem Spotkañ z Histori¹, wystawê "Bia³oruœ. Droga do wolnoœci", ukazuj¹c¹ ubieg³oroczne protesty przeciwko fa³szowaniu wyborów prezydenckich i ³amaniu praw cz³owieka" – informuje Ga³ecka.

Inicjatywê radnego z Ursynowa gor¹co popieraj¹ przedstawiciele bia³oruskiego ruchu demokratycznego w Polsce. - Bia³orusini s¹ druga pod wzglêdem liczebnoœci grupa obcokrajowców mieszkaj¹cych w Warszawie. Jesteœmy czêœci¹ wielonarodowej stolicy Polski. Warszawa w ci¹gu ostatnich piêciu miesiêcy sta³a siê drugim lub nowym domem dla ponad tysi¹ca Bia³orusinów uciekaj¹cych przed krwawym dyktatorem – mówi „Rzeczpospolitej" Aleœ Zarembiuk, prezes Fundacji Bia³oruski Dom w Warszawie. - Uwa¿am ¿e to jest dobra inicjatywa i je¿eli w Warszawie powstanie rondo upamiêtniaj¹ce Romana Bondarenkê, to bêdzie kolejnym gestem wolnej Warszawy i wolnej Polski dla przysz³ej wolnej i niepodleg³ej Bia³orusi – dodaje.

Football news:

Antonio Cassano: Before 2010, the best came to Italy, now mediocre or outstanding are welcome, but old
Koeman on Griezmann in reserve: This is not a punishment. Next to Messi, we needed someone faster than Antoine
It seemed that the best goal of the weekend was scored by Lisakovich. But after half an hour, he was eclipsed by Krychowiak - a crazy shot at the near nine from the half-moon Подарки
Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic