Poland

Rolnicy przerwali otwarcie obwodnicy przez premiera

- Wrzeœnia le¿y na jednym z najwa¿niejszych szlaków komunikacyjnych Europy – mo¿na powiedzieæ od Irlandii a¿ po Rosjê. To nie znaczy, ¿e Wrzeœnia ma le¿eæ gdzieœ pomiêdzy. Wrzeœnia ma byæ centrum przyci¹gaj¹cym nowe inwestycje. ¯eby tak siê sta³o, musi byæ dobra infrastruktura - mówi³ podczas uroczystoœci otwarcia wschodniej obwodnicy Wrzeœni premier Mateusz Morawiecki.

- Cieszê siê, ¿e tutaj we Wrzeœni mo¿emy o tak¹ infrastrukturê wspólnie z panem burmistrzem zadbaæ. To niezwykle wa¿ne, ¿eby dokonywaæ tego typu odwa¿nych inwestycji. Dziêki nim przyci¹gniemy nowych inwestorów, przedsiêbiorcy bêd¹ mieli lepsze warunki do prowadzenia biznesu, obywatele bêd¹ wiêcej zarabiaæ - doda³ szef rz¹du.

Na otwarciu obwodnicy pojawili siê rolnicy. Grupa osób z transparentami próbowa³a wbiec na jezdnie, gdzie znajdowa³ siê premier. Na miejscu musia³a interweniowaæ policja.

- Chcieliœmy zapytaæ, panie premierze, co z rolnictwem, co z tarcz¹ dla rolnictwa, panie premierze, co z planem odbudowy dla rolnictwa, dla drobnego handlu? Nie ma - powiedzia³ prezesa Agrounii Micha³ Ko³odziejczak.

- Premier dzisiaj ba³ siê spotkaæ z rolnikami, wypuœcili policjê na rolników, którzy przyjechali na spotkanie tutaj na drodze, premier nie chce rolników na salonach, nie chce w urzêdach, nie chce w ministerstwie, nie chce w KPRM-ie, to bêdzie mia³ na drodze. My, panie Morawiecki pana znajdziemy - doda³,.

Funkcjonariusze wylegitymowali 16 osób. 

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well