Poland

Rok temu w Polsce wykryto pierwsze zakażenie koronawirusem

Karetka pogotowia

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

4 marca mija rok od momentu wykrycia pierwszego przypadku zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce.

Pierwszy przypadek zaka¿enia koronawirusem wykryto u 66-letniego mê¿czyzny, który wróci³ do Polski autokarem z Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii w Niemczech, gdzie istnia³o wówczas du¿e ognisko koronawirusa. Mê¿czyzna pochodzi³ z województwa lubuskiego, trafi³ do szpitala w Zielonej Górze.

W kolejnych dniach zaka¿enia wykryto u pasa¿erów, którzy jechali z nim autobusem. 

- Przebieg zachorowania tego pacjenta jest ³agodny. Przyszed³ z wysok¹ gor¹czk¹ i kaszlem, ale dzisiaj nie gor¹czkuje. Pokas³uje, ale czuje siê bardzo dobrze. Bêdzie kontynuowaæ pobyt w oddziale, wykonamy kontrolne badania, kiedy wyniki tych badañ bêd¹ negatywne, puœcimy pacjenta do domu – mówi³ wówczas kierownik klinicznego oddzia³u zakaŸnego szpitala w Zielonej Górze Jacek Smyka³. 

Mê¿czyzna zosta³ uznany za ozdrowieñca 17 marca.

12 marca rz¹d podj¹³ decyzjê o zamkniêciu szkó³, uniwersytetów i wiêkszoœci instytucji kulturalnych.

20 marca premier Mateusz Morawiecki og³osi³ stan epidemii w Polsce.

Od pocz¹tku epidemii w Polsce wykryto 1 735 406 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2. Na COVID-19 zmar³o 44 360 osób.

Pod wzglêdem liczby wykrytych przypadków Polska jest 14. najbardziej dotkniêtym pandemi¹ koronawirusa SARS-CoV-2 krajem œwiata. Pod wzglêdem liczby zgonów nasz kraj zajmuje na tej liœcie 16. miejsce.

Football news:

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life