Poland

Rok 2020 przełomowy dla grupy PURE Development

Pandemia nie zak³óci³a pracy dewelopera. Prowadzone inwestycje zakoñczy³y siê zgodnie z planem. Grupa rozpoczê³a tak¿e nowe projekty.

Miniony rok by³ dla wielu ga³êzi gospodarki bardzo trudny, jednak przedstawicielom bran¿y deweloperskiej uda³o siê unikn¹æ zawirowañ zwi¹zanych z pandemi¹.

Potwierdza to przyk³ad grupy PURE Development. Mimo przeszkód zwi¹zanych z Covid-19 zgodnie z harmonogramem zakoñczy³a siê kluczowa dla rozwoju spó³ki inwestycja Osiedle Poniatowskiego w O¿arowie Mazowieckim.

– W mojej ocenie pandemia jedynie przyspieszy³a nieœmia³o wdra¿any w Polsce, a od dawna popularny chocia¿by w Stanach Zjednoczonych system pracy zdalnej. Taka zmiana nie pozostanie bez wp³ywu na bran¿ê dewelopersk¹ oraz jej perspektywy w najbli¿szych latach – mówi Bartek Jêdrychowicz, prezes PURE Development Holding.

Jak dodaje, zabudowa bliŸniacza i szeregowa, zlokalizowana w niewielkiej odleg³oœci od szko³y, przedszkola, komunikacji zbiorowej oraz z ³atwym dostêpem do centrum miasta, by³a tym, na czym spó³ka koncentrowa³a siê od pocz¹tku dzia³alnoœci. Przyjêty model sprawdza³ siê do tej pory bardzo dobrze, a w czasach pandemii okaza³ siê ca³kowicie odporny na kryzys.

– Aktualnie produkty firmy stanowi¹ doskona³¹ alternatywê dla zmêczonych zamkniêciem rodzin z ma³ych mieszkañ w Warszawie czy Wroc³awiu. W cenie przeciêtnej wielkoœci lokalu nasi klienci otrzymuj¹ nie tylko dodatkowe pokoje, pozwalaj¹ce na komfortowe ¿ycie rodziny 2+2 po³¹czone z prac¹ zdaln¹, ale równie¿ w³asny ogród, który obecnie okazuje siê niezwykle cenn¹ przestrzeni¹. Wierzymy, ¿e ta istotna zmiana stylu ¿ycia bêdzie dodatkowym paliwem do rozwoju naszego obszaru budownictwa mieszkalnego – podkreœla prezes PURE Development Holding.

Firma kieruje siê w dzia³aniu w³asn¹ filozofi¹ i pomys³ami na rozwój. Wykorzystuj¹c cechy budownictwa jednorodzinnego, k³adzie bardzo du¿y nacisk na elastycznoœæ – zarówno w podejœciu do potrzeb klientów, jak i w szybkim reagowaniu na zmieniaj¹ce siê warunki rynkowe.

Dziêki takiemu podejœciu deweloper zakoñczy³ rok 2020 z 68 oddanymi lokalami oraz przychodami na poziomie 40 mln z³. Spó³ka przesz³a te¿ reorganizacjê, podyktowan¹ naturalnym przekszta³ceniem siê z ma³ej firmy w dynamicznie rosn¹c¹ organizacjê.

– Mamy energiczny, odpowiedzialny i kreatywny zespó³ ponad dwudziestu pracowników. Chc¹c utrzymaæ tempo wzrostu, zmuszeni jesteœmy wdra¿aæ nowe procedury organizacyjne. W 2020 roku przeszliœmy reorganizacjê, w wyniku czego powsta³y spó³ki PURE Development Holding oraz oddzia³ wroc³awski, czyli PURE Investments – wyjaœnia Bart³omiej Jêdrychowicz.

Wspomniana wspó³praca z partnerami we Wroc³awiu to efekt rozmów rozpoczêtych jeszcze rok wczeœniej. Nowi partnerzy wnieœli do grupy du¿o œwie¿ych pomys³ów i kreatywnych rozwi¹zañ, a przede wszystkim otworzyli deweloperowi drzwi do rynku aglomeracji wroc³awskiej z perspektyw¹ wp³ywu na rozwój ca³ej grupy.

Deweloper nie zwalnia te¿ tempa inwestycji. W ubieg³ym roku rozpocz¹³ kolejn¹ budowê pod Warszaw¹ oraz uruchomi³ projekt na obrze¿ach Wroc³awia. W efekcie w tym roku na ró¿nym etapie realizacji jest 155 lokali w czterech inwestycjach: trzy z nich zlokalizowane s¹ w O¿arowie pod Warszaw¹, a jedna w Domas³awiu pod Wroc³awiem.

W 2022 r. grupa chce oddaæ do u¿ytkowania ponad 100 lokali. Zgromadzony kapita³ jest w ca³oœci przeznaczany na dalszy rozwój, co wkrótce pozwoli na utrzymanie w sta³ej ofercie ponaddwukrotnie wiêkszej liczby domów.

Prognozy dla rozwoju grupy na najbli¿sze lata s¹ optymistyczne. Strategia do 2025 r. zak³ada rozszerzenie geograficzne dzia³alnoœci o kolejn¹ aglomeracjê i dalszy rozwój samego produktu, ze szczególnym naciskiem na aspekty zwi¹zane z komfortem mieszkania, ekologi¹ i energooszczêdnoœci¹. Spó³ka rozwa¿a pozyskanie finansowania zewnêtrznego w kwocie od kilku do kilkunastu milionów z³otych, co pozwoli³oby rozszerzyæ sta³¹ ofertê do ponad 300 domów w perspektywie dwóch lat.

– Tylko sta³y rozwój i dobrej jakoœci produkt daje szanse na zbudowanie stabilnej pozycji rynkowej – mówi Bart³omiej Jêdrychowicz.

MATERIA£ POWSTA£ WE WSPÓ£PRACY Z PURE DEVELOPMENT

Football news:

Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section