Poland

Rodzic może otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi

Rozliczenie PIT

Rozliczenie PIT

AdobeStock

Rodzic, który ma niski podatek, mo¿e otrzymaæ zwrot niewykorzystanej ulgi – mówi Maja Tarkowska, starszy konsultant w dziale doradztwa prawnopodatkowego PwC.

Czy korzystanie z ulgi prorodzinnej nadal sprawia trudnoœci?

Podatnicy wci¹¿ maj¹ w¹tpliwoœci. Najczêœciej pytaj¹, czy maj¹ prawo do ulgi, jeœli ich dziecko urodzi³o siê w trakcie 2020 r. OdpowiedŸ jest twierdz¹ca. Nawet jeœli przysz³o na œwiat 31 grudnia, odlicz¹ od podatku 92,67 z³ ulgi za grudzieñ. Jeœli urodzi³o siê np. 25 listopada, odlicz¹ ulgê za dwa miesi¹ce.

Kiedy rodzic mo¿e straciæ prawo do ulgi?

Odliczenie nie przys³uguje, poczynaj¹c od miesi¹ca kalendarzowego, w którym dziecko na podstawie orzeczenia s¹du zosta³o umieszczone w instytucji z ca³odobowym utrzymaniem w rozumieniu przepisów o œwiadczeniach rodzinnych. Mo¿e to byæ np. placówka opiekuñczo-wychowawcza, schronisko dla nieletnich czy zak³ad poprawczy.

Rodzic traci te¿ prawo do ulgi, jeœli dziecko wst¹pi³o w zwi¹zek ma³¿eñski, bo zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego przez zawarcie ma³¿eñstwa niepe³noletni uzyskuje pe³noletnoœæ.

Na co jeszcze zwracaæ uwagê?

£atwo straciæ prawo do ulgi na wci¹¿ ucz¹ce siê dziecko do ukoñczenia 25. roku ¿ycia. Rodzice mog¹ skorzystaæ z ulgi, jeœli roczne dochody pe³noletniego dziecka nie przekrocz¹ 3089 z³. To niewielka kwota, a wielu rodziców nie ma œwiadomoœci, ¿e ich dziecko j¹ przekroczy³o, np. pracuj¹c dorywczo w weekendy.

U rodziców wychowuj¹cych jedno dziecko wa¿na jest wysokoœæ ich zarobków. Nie mog¹ przekroczyæ 112 tys. z³ rocznie (limit ten dotyczy ma³¿onków i osób samotnie wychowuj¹cych dziecko) oraz 56 tys. z³ rocznie (dotyczy osób niebêd¹cych w zwi¹zku ma³¿eñskim).

A jeœli ktoœ ma zbyt niski podatek, by odliczyæ ulgê?

Gdy podatek do zap³aty jest ni¿szy ni¿ kwota ulgi, rodzice maj¹ prawo do otrzymania ró¿nicy miêdzy kwot¹ przys³uguj¹cego odliczenia, a kwot¹ podatku do zap³aty. Przyk³adowo jeœli rodzic ma do zap³aty 2000 z³ podatku i troje dzieci, przys³uguje mu 4224,12 z³ ulgi (2224,08 z³ na dwoje dzieci i 2000,04 z³ na trzecie). Odliczy wówczas od podatku tylko 2000 z³ i otrzyma zwrot 2224,12 z³. Jednak kwota zwrotu nie mo¿e przekroczyæ sumy sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne wskazanych w zeznaniu (nie uwzglêdnia siê sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne, które podatnik prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zaliczy do kosztów uzyskania przychodów). Oznacza to, ¿e otrzyma 2224,12 z³, jeœli w 2020 r. wp³aci³ do ZUS sk³adki co najmniej tej wysokoœci.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield