Poland

Robiąc zakupy, mamy realny wpływ na firmy i gospodarkę

Debaty ekonomiczne

Podczas debaty Piotr Patkowski, wiceminister finansw (na zdjciu trzeci od lewej) powiedzia, e jego resort pracuje nad pakietem wsparcia dla biznesu. Myl, e bdzie bardzo pozytywnie odebrany przez przedsibiorcw wskaza. Nie ujawni jednak szczegw

Fotorzepa/Robert Gardziski

Aby konsumenci wiadomie wybierali polskie produkty, wana jest edukacja, pokazywanie, jakie s efekty codziennych wyborw. e oznacza to skierowanie pienidzy do firm, ktre nad Wis inwestuj, tworz miejsca pracy, pac podatki.

Co oznacza dzi patriotyzm gospodarczy? Jak zachca firmy do polityki zakupowej opartej na krajowe towarach iusugach? Jak ksztatowa wiadome wybory konsumenckie? Ijak to pogodzi zwanymi dla nas zasadami wsplnego, jednolitego rynku UE? M.in. otym bya mowa podczas debaty Polskie mj wybr: jak wpraktyce realizowa ide patriotyzmu gospodarczego", ktra odbya si wredakcji Rzeczpospolitej".

Powrt do korzeni

Otwierajc dyskusj, Olga Semeniuk, podsekretarz stanu wMinisterstwie Rozwoju, wskazaa, e warto wrci do hasa rzemioso", ktre ley upodstaw patriotyzmu gospodarczego. Przywoaa ustaw z22 marca 1989 r. powicon rzemiosu. Dzi rzadko onim mwimy iraczej wkontekcie brany spoywczej np. rzemielniczych lodw, piwa, sokw, demw itp. Natomiast od powstania ustawy mamy ogromn luk mwia Olga Semeniuk. Po pierwsze, luk wprawie, po drugie wczasie, bo wiele zawodw znikno, awich miejsce powstay nowe.

Przypomniaa, e resort rozwoju pracuje nad now ustaw orzemiole iksztaceniu dualnym wrzemiole. Wracamy do definicji rzemiosa po to, by j dopasowa do XXI w. oraz odbudowa pozycj, take spoeczn, szk branowych, ktrych gwnym zadaniem jest przygotowanie modych ludzi do tego, aby uczyli si przedsibiorczoci iwprzyszoci wswoich regionach mogli sta si potentatami wdanych branach mwia Olga Semeniuk.

Przytoczya przykad rodzinnej firmy zWarmii iMazur, dziaajcej wbrany meblarskiej, ktra, czc tradycj znowoczesnymi rozwizaniami, wypracowaa pozycj jednego zgwnych graczy na rynku amerykaskim. To pokazuje ogromny potencja firm rodzinnych. Dlatego wdefinicji patriotyzmu gospodarczego wrciabym do kwestii rzemiosa, do regionalizacji. Do tego, aby naszych 16 wojewdztw miao potencja wokrelonych sektorach produkcji, towarach iusugach inie zamykao si na kreatywno itworzenie zawodw przyszoci. Temu wanie ma suy nowa ustawa, ktr tworzymy wMinisterstwie Rozwoju. Uporzdkuje ona katalog starych zawodw, ktre ju nie istniej oraz da moliwoci, aby nowe zawody przyszoci, zwizane choby zelektromieciami czy przemysem 4.0, byy na bieco aktualizowane. Chcemy take, aby mogy si do nich dopasowywa cieki ksztacenia dzieci imodziey, ktre oprcz tego, e uzyskaj rne poziomy wyksztacenia, dodatkowo bd miay wrku fach. Rzemioso odgrywa bardzo wan rol. Naszym zadaniem jest odbudowa jego potencjau. Jeli uda nam si uwolni krajowy potencja, wwczas dugofalowo bdziemy mogli mwi oduym poziomie eksportu, bo sektor MP jest mocno niedoceniony. Ato wnim przecie funkcjonuje rzemioso, wktrym jest 80 proc. tradycyjnej, manualnej pracy i20 proc. robotyzacji. To bardzo wane, aby ten sektor wzmacnia, uelastycznia kryteria, chociaby jakociowe, wkontekcie Polskiej Strefy Inwestycji. Bardzo wane, aby byy rodki na ksztacenie modziey wsystemie dualnym wrzemiole, bo od tego te zaley, jak nasz potencja gospodarczy bdzie oceniany na arenie midzynarodowej podkrelia wiceminister.

Amoe to realizm

Piotr Patkowski, podsekretarz stanu wMinisterstwie Finansw igwny rzecznik dyscypliny finansw publicznych podkreli, e nie jest zwolennikiem okrelenia patriotyzm gospodarczy", cho jest ono ju do powszechne, gdy jest to semantyczne zaburzenie pojcia patriotyzm".

Uywajc go, nie rozrniamy rzeczy wzniosych od wanych. Patriotyzm jest rzecz wznios, szczeglnie wtakim pastwie jak Polska, gdzie kojarzy si zpowiceniem. Idc do sklepu idokonujc wyboru czy kupi produkt polski czy zagraniczny, nie mamy do czynienia zadnym powiceniem. Mwic patriotyzm gospodarczy", moemy apriori popeni bd: kupujemy polskie tylko dlatego, e s nasze imusimy je wspiera. Musimy uciec od takiego mylenia, ktre moim zdaniem gdzie wnas pokutuje. Polskie produkty to gwarancja takiej samej jakoci jak zagraniczne podkreli Piotr Patkowski.

Bliszym mi okreleniem jest realizm gospodarczy". Wybierajc polskie produkty, dajemy mu wyraz. Kupujemy, bo s tak samo dobre pod wzgldem jakoci. To, czym mog przegrywa, to pewnie opakowanie marketingowe. Bo czsto sugerujemy si mark, anie realn wartoci produktu. Polskie produkty maj naturalny dystans do nadrobienia, bo firmie, ktra jest na rynku od 20 czy 30 lat, trudno jest rywalizowa ztak, ktra istnieje od 100 lat, cho itakie unas mamy doda wiceminister.

Najistotniejsze nie jest to, jaki produkt wybierze konsument, ato, by pastwo stwarzao takie warunki rozwoju firmom, by mogy one wspomniany dystans nadrabia. By rosy ikonkuroway na rynku krajowym izagranicznym. Efektem takiej polityki jest to, jaki konsument kupuje dany produkt. Ina to naley wpierwszej kolejnoci patrze mwi Piotr Patkowski.

Bo jeli skupimy si tylko na tym, e konsumenci maj kupi produkt polski zamiast zagranicznego, to znaczy, e przegrywamy wtym globalnym wycigu. Pastwa formalnie bd mniej formalnie tworz warunki gospodarcze rozwoju swoich firm, ktre daj im naturaln przewag czy wzmocnienie wstosunku do firm zagranicznych. Ijeli zrozumiemy, e robi to wszystkie pastwa, take te uwaane za ojcw wolnego rynku , to zrozumiemy, do czego powinnimy dy wyjani.

Przyjazny ekosystem

Jak doda, teraz przed MF icaym rzdem stoi zadanie polegajce na stworzeniu kolejnych elementw takiego przyjaznego biznesowi ekosystemu. Pastwo ma ogromne moliwoci pobudzania inwestycji publicznych iprywatnych. Ale nie wpywa ibardzo dobrze na wybory konsumentw czy przedsibiorcw. Stwarzamy firmom warunki izachcamy je do inwestowania irozwoju. Igdy umoliwiamy firmom budow silnej irozpoznawalnej marki, to osigamy cel wybr przez klientw wsklepach polskich produktw.

Jak na te sprawy patrzy biznes? Mirosaw Klepacki, prezes Apatora, zgodzi si zpropozycj pojcia realizm gospodarczy", cho zaznaczy, e zczasem nastpuje redefinicja pewnych poj, dlatego uprawnione jest take mwienie wtym kontekcie opatriotyzmie. Podkreli natomiast, e na kocu najwaniejszy jest cel, ajest nim rozwj firm igospodarki. By by on moliwy, potrzebujemy wiadomoci obywateli, by chcieli kupowa produkty wytworzone wPolsce, zarwno polskich firm, jak itych, ktre maj unas fabryki, tu pac podatki iinwestuj wrozwj swoich produktw zaznaczy.

Realizm gospodarczy zaczyna si wmomencie decyzji inwestycyjnej. Grupa Apator skupia 14 przedsibiorstw wkraju iza granic, m.in. wNiemczech iW. Brytanii. Mamy kilka spek zajmujcych si pracami badawczo-rozwojowymi. Droga rozwoju zaczyna si od inwestowania wto, co jest bardzo wane dla gospodarki, czyli wknow-how. Pozyskan wiedz wykorzystujemy do produkcji wkraju wodrnieniu np. od firm chiskich, ktre tylko sprzedaj produkty wEuropie. To oczywicie nie oznacza zamykania rynku zaakcentowa prezes Apatora.

Zapraszamy naszych zachodnich konkurentw do rywalizacji, ale na zdrowych, sportowych zasadach fair play. Bo gdy nasz konkurent zNiemiec czy Francji te wyda rodki na inwestycje wR+D ipniej produkcj, serwis idoradztwo techniczne to jest to zdrowa sytuacja. Natomiast jeli przyjeda przedstawiciel biznesu dalekowschodniego, pomijajc cay acuch wartoci, azarabia by moe na tym jedynie przedstawiciel, ale jest to firma najwyej kilkuosobowa inie ma zcaej tej dziaalnoci adnych korzyci dla Skarbu Pastwa, to tutaj powinna si zacz ingerencja pastwa. Jej celem powinna by ochrona takich firm, jak nasza, oraz ochrona istwarzanie warunkw do inwestowania podmiotom zagranicznym apelowa Mirosaw Klepacki. Trzeba bardzo jasno rozrni patriotyzm gospodarczy od gospodarczego szowinizmu. Nie chodzi oto, by namawia do kupowania za wszelk cen tylko produktw krajowych, ale by zachca do produktw owysokich walorach technicznych czy smakowych, ajeli takie bd produkty krajowe, to klienci sami dokonaj wyboru

Ale te produkty musz by take konkurencyjne. By tak si stao, musz wystpi warunki, wymienione ju przez ministra Patkowskiego, zgodzi si prezes Apatora. Nasi niemieccy konkurenci s mocno wspierani przez miejscow gospodark. U nas nie ma takiego spojrzenia. Gwnymi zamawiajcymi nasze produkty s spki Skarbu Pastwa itakie same warunki maj firmy francuskie, niemieckie, aostatnio te chiskie. Awtedy liczone wmilionach inwestycje na B+R, ktre ponosimy wPolsce, nie mog by wpeni wykorzystane. Dlatego potrzebne jest dobre prawo, m.in. ustawa ozamwieniach publicznych, ktrej nowelizacja jest obecnie procedowana. Bo sytuacja nie jest korzystna dla polskich producentw. Wprzetargach zbyt ma wag odgrywaj uwarunkowania gospodarcze (inwestycje, tworzenie miejsc pracy, obsuga idoradztwo techniczne na miejscu), liczy si tylko cena powiedzia Mirosaw Klepacki.

Katarzyna Dubno, dyrektor dziau relacji zewntrznych iekonomiki zdrowia Adamed Pharma wskazaa, e patriotyzm gospodarczy to najwaniejszy zpatriotyzmw. Poczwszy od codziennych wyborw konsumenckich, poprzez decyzje, ktrych dokonuj firmy, np. przy wyborze podwykonawcw, a po administracj. Pastwo, kreujc polityk wsparcia, powinno by impulsem do generowania istymulowania rozwoju firm wskazaa Katarzyna Dubno.

Produkty polskie nie s gorsze od zagranicznych. Leki Adamedu s eksportowane isprzedawane na 70 rynkach na wiecie. Mamy przedstawicielstwa wdziewiciu krajach. I co wnaszej brany bardzo wane produkujemy leki wedug najwyszych wiatowych standardw. Inwestujemy zarwno wPolsce, jak iza granic. Wostatnich latach dokonalimy inwestycji wWietnamie iwe Woszech dodaa.

Potrzebne wsparcie

Mwic owarunkach, jakich do rozwoju potrzebuje biznes, wskazaa, e nawet wramach UE dziaaj programy wzmacniajce bran farmaceutyczn. Pandemia pokazaa, jak istotna jest dostpno lekw, bo nawet najlepszy lek nie zadziaa, jeli nie bdzie dostpny. Zamknicie granic unaocznio problem acuchw dostaw, tego, e np. substancje czynne do produkcji lekw pochodz zAzji, awiele lekw sprzedawanych wPolsce jest wytwarzanych za granic. Udzia wrynku lekw produkowanych wPolsce spada, arentowno krajowych producentw lekw systematycznie si zmniejsza. Tym samym malej moliwoci inwestycyjne, wtym inwestycje wmoce produkcyjne oraz badania irozwj mwia przedstawicielka Adamedu.

Przypomniaa, e krajowa brana farmaceutyczna od 2016 r. rozmawia zrzdem ozapewnieniu Polsce bezpieczestwa lekowego. Bo to jest sowo klucz, jeli chodzi opatriotyzm gospodarczy. Jest ono rwnie wane, jak bezpieczestwo militarne czy energetyczne, co unaoczniy ostatnie miesice podkrelia Katarzyna Dubno.

Micha Stawecki, dyrektor marketingu Apart, zwrci uwag, e patriotyzm gospodarczy jest tym, czym jego firma kieruje si od pocztku dziaalnoci. Przypomnia, e Apart jest polsk firm, ktra wszystkie podatki paci wPolsce iwanie opierajc si na dziaalnoci wkraju, prowadzi ekspansj zagraniczn, m.in. na Hiszpani iCzechy.

Komunikujemy to, e jestemy mark polsk ijestemy ztego dumni. Take wPolsce inwestujemy, ale tu pojawia si wspomniany ju temat szkolnictwa zawodowego. WPoznaniu nie ma szk dla jubilerw czy zegarmistrzw. Przyjmujemy ludzi po innych szkoach, doksztacamy za wasne pienidze, bo nikt nie przyjdzie za darmo si doksztaci. Ludzi, ktrzy wykonuj realn prac zawodow. Ta sytuacja powinna si zmieni. Mwi si otym od wielu lat, ale nic si nie dzieje mwi Micha Stawecki.

Jego zdaniem, rozwizaniem moe tu by partnerstwo publiczno-prywatne, ktre mogoby odciy firm od kosztw ksztacenia. Micha Stawecki wskaza take na potrzeb wsparcia pastwa dla firm. Moe si ono przejawia wkreowaniu zawodw przyszoci czy pomocy wrozwoju technologii, wnaszym przypadku to np. lasery, drukarki 3D czy inne rozwizania uywane na wiecie przy produkcji biuterii. Iebymy mogli konkurowa zproducentami zinnych krajw, te musimy je mie. Gdybymy mieli zastrzyk od pastwa wpostaci dofinansowania tych inwestycji, to wsparby on tworzenie dodatkowej wartoci powiedzia Micha Stawecki.

Wjego ocenie dzi, szczeglnie wsytuacji wywoanej pandemi, wrywalizacji na szczeblu midzypastwowym liczy si pienidz ito, kto bdzie silniejszy ekonomicznie, kto kogo przejmie, dlatego wany jest cay acuch wartoci od edukacji, po wsparcie inwestycji firm.

Co Polska moe zrobi wzgodzie zzasadami UE iwolnego przepywu osb, towarw iusug? Wiemy, e zamykanie si na globalizacj irynki midzynarodowe nie jest krokiem we waciw stron. Korzystamy zwolnego rynku Unii. Czy chcemy si zniego wycofa, zamkn granice, naoy ca icieszy si tylko naszymi towarami? Oczywicie nie. Mamy swoje atuty, moemy korzysta zduego rynku mwi Olgierd wierzewski, partner idyrektor zarzdzajcy wkancelarii Kochaski & Partners.

Jako patriotyzm rozumiem to, by zacz robi to jak najmdrzej. Co to znaczy? Mamy rzd, ktry wspiera to, co polskie. Mamy przedsibiorc, ktry tutaj paci podatki, zatrudnia Polakw, buduje swoje przedsibiorstwo, wpisujc si wmodernizacj kraju, inwestujc, dziaajc zposzanowaniem CSR. Iwreszcie jest konsument, ktry docenia, e lokalni przedsibiorcy daj prac jego rodzinie, postpuj zgodnie zzasadami spoecznej odpowiedzialnoci biznesu, inwestuj wkultur, wekologi wskaza Olgierd wierzewski.

Olga Semeniuk zgodzia si, e dla rozwoju firm, szczeglnie MP, bardzo wane jest ogromne wsparcie pastwa, obejmujce take promocj. Nawizujc do wczeniejszych wypowiedzi zaproponowaa, by sformuowanie patriotyzm gospodarczy" zastpi bezpieczestwem gospodarczym". Jej zdaniem pandemia uwypuklia potrzeb kreacji zawodw przyszoci. Realizacja celw gospodarczych jest moliwa wtedy, gdy odpowiednio przygotowane kadry pracuj nad jakoci produktw, ktre s przez nich wytwarzane. Za jakoci zatem id ludzie, ich przygotowanie, dowiadczenia take midzynarodowe. Kiedy produkt dobrej jakoci jest gotowy, mona zacz rozwaania nad mark; wjaki sposb dane dobro moe zosta sprzedane oraz jakimi metodami przycign konsumentw. Nie mam wtpliwoci, e na kadym etapie kreowania marki, znaczn rol peni wci postpujca automatyzacja. Niemniej maszyny nie s wstanie wcaoci zastpi czowieka. Dlatego tak wane jest skupienie si na pracy rzemielniczej, rcznej, azarazem unikalnej podkrelia wiceminister.

Odnoszc si do wsparcia pastwa Piotr Patkowski zapowiedzia nowe propozycje wtym obszarze. Takie propozycje s przygotowywane wMinisterstwie Finansw. Mam nadziej, e niedugo bdziemy mogli je zaprezentowa. Myl, e ten pakiet bdzie bardzo pozytywnie odebrany przez przedsibiorcw powiedzia minister. Nie ujawni jednak adnych szczegw tych propozycji.

Wskaza natomiast na nowe spojrzenie resortu zwizane ze zmieniajcymi si warunkami gospodarczymi. Chodzi o jak to okreli mylenie dwutorowe". Ministerstwo nadal oferuje preferencje firmom, ktre ju s wPolsce ideklaruj reinwestowanie tu zyskw. Ale wkontekcie skracania acucha dostaw resort jest take otwarty zarwno na przenoszenie inwestycji nowych firm do Polski, jak ima patrze przychylnie na firmy wracajce" do kraju. Chcielibymy przycign kapita, ktry zrnych przyczyn wyemigrowa zPolski. Jako rzd nie bdziemy pyta, jakie byy przyczyny. Istotne jest, by kapita wrci itu zosta. Przy takim dwutorowym myleniu jestemy wstanie wkroczy wobecn now rzeczywisto deklarowa wiceminister finansw.

Football news:

🎮 We made a game about Khabib - fight for him and try to fill up Geiji
Tebas about klasiko: the Game of the best teams in the world. The most important match of club football
Leeds forward Bamford scored a hat-trick. He has 6 goals in 6 Premier League games
Moyes on the spectators in the stadiums: People watch matches in cinemas, why can't they do it on the street?
Gerard Pique: Extending a contract and signing a burofax are two different things. I defended the Interests of the team
Thibaut Courtois: Messi and Ronaldo are some of the best players in history
Jack Wilshere: Everyone thinks I'm 30-31, not 28. I Feel like I can still do a lot