Poland

Rezygnacja z funduszu socjalnego nie zawsze jest skuteczna

Fundusz socjalny

Fundusz socjalny

Adobe Stock

W zak³adzie pracy, który posiada regulamin wynagradzania, a nie dzia³a w nim zwi¹zek zawodowy, do rezygnacji z tworzenia funduszu socjalnego lub zmniejszenia odpisów wymagana jest zgoda reprezentanta za³ogi.

Pracodawca samodzielnie zarówno wydaje, jak i zmienia regulamin wynagradzania pod warunkiem, ¿e nie dzia³a u niego zak³adowa organizacja zwi¹zkowa. Je¿eli dzia³a, musi z ni¹ wspó³pracowaæ. Monopol zwi¹zkowy na uczestnictwo w procesie stanowienia tego aktu doznaje jednak wyj¹tku. Jest to szczególny wymóg, o którym nie wszyscy „nieuzwi¹zkowieni" pracodawcy, powodowani czêsto piln¹ koniecznoœci¹ obni¿enia kosztów, pamiêtaj¹. Chodzi o rezygnacjê z tworzenia zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych lub zmniejszenie wysokoœci odpisu na ten fundusz.

Konieczny zapis...

Ustawa z 4 marca 1994 r. o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1070 ze zm.; dalej: ustawa o zfœs) daje pracodawcom obowi¹zanym do tworzenia tego funduszu prawo do dowolnego kszta³towania wysokoœci odpisu, a nawet rezygnacji z jego naliczania (art. 4). Miejscem, gdzie mo¿na tego dokonaæ, jest uk³ad zbiorowy pracy, a jeœli pracownicy nie s¹ objêci uk³adem – ...

Football news:

Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?