Poland

Rewolucja w etykietach na domowym sprzęcie

Handel

Adobe Stock

Skala z najwy¿sz¹ ocen¹ klasy energetycznej A po ponad æwieræwieczu znika. Od 1 marca wszed³ na rynek zupe³nie nowy system oznaczeñ najpopularniejszych kategorii.

System w koñcu ulega zmianie, poniewa¿ sta³ siê nieczytelny. Obecnie najwy¿sze klasy energetyczne oznaczone s¹ ju¿ A+++, zatem kolejne ich podniesienie spowodowa³oby ju¿ absurdy rzêdu piêciu plusów czy wiêcej. W ostatnich 25 latach zu¿ycie energii przez sprzêt AGD spad³o o ok. 70 proc., ale wci¹¿ jest przestrzeñ do poprawy wskaŸników.

Obecnie dostêpne na rynku urz¹dzenia wed³ug nowych oznaczeñ trafi¹ do klasy C lub D, zatem rynek bêdzie mia³ mo¿liwoœæ du¿ej poprawy wskaŸników, by nowe modele trafia³y do klas jeszcze wy¿szych. Na nowej etykiecie znajdzie siê te¿ informacja o poziomie zu¿ycia np. wody czy generowanym ha³asie.

Zmiany ju¿ widaæ

– Ten moment to tak¿e pretekst, by pokazaæ Polakom, jak wa¿ne jest oszczêdzanie energii, co deklaruje ok. 90 proc. badanych – mówi Micha³ Kurtyka, minister klimatu i œrodowiska. – Gdy by³y wprowadzane etykiety, pozwoli³o to rozró¿niaæ konsumentom, które sprzêty s¹ bardziej efektywne energetycznie, a co za tym idzie, gdzie mo¿na po³¹czyæ korzyœæ ekologiczn¹ i energetyczn¹.

Zmiana dotyczy na pocz¹tek g³ównych kategorii AGD, ale tak¿e telewizorów. Jednak g³ównie chodzi o AGD, to ta kategoria odpowiada za 50 proc. zu¿ycia energii w gospodarstwach domowych. Ró¿nice s¹ du¿e – ponad dziesiêcioletnia lodówka zu¿ywa rocznie energiê za 325 z³, ta zaœ najnowszej generacji – za 117 z³. To ró¿nica w skali gospodarstwa domowego, w skali gospodarki daje to w dekadê ponad 2 mld z³ oszczêdnoœci, jeœli wymianie ulegnie tylko 1 mln z tych przestarza³ych. Zmiana dotyczy nie tylko wymiany etykiet.

– Równie¿ wchodz¹ w ¿ycie przepisy dotycz¹ce ekoprojektowania, co pozwala te¿ producentom tak przygotowywaæ sprzêt, aby urz¹dzenia d³u¿ej dzia³a³y. Ten element jest nies³ychanie wa¿ny, chcemy, by kupowane produkty dzia³a³y jak najd³u¿ej, ¿eby nie by³o w nich rozwi¹zañ, które uniemo¿liwiaj¹ naprawê – dodaje Micha³ Kurtyka.

Sklepy ju¿ gotowe

– W polskich domach jest kilkaset milionów urz¹dzeñ. Czêsto wymagaj¹ ju¿ wymiany. A wci¹¿ wiele osób chwali siê dzia³aj¹cymi sprzêtami w wieku 20 czy 30 lat. Ich zu¿ycie energii jest ogromne – mówi Wojciech Konecki, prezes APPLiA Polska, organizacji producentów AGD. – Nowe etykiety wyposa¿one s¹ tak¿e w kod QR, za którego poœrednictwem mo¿na uzyskaæ wszelkie informacje o wybranym modelu.

Proces wymiany etykiet na nowe ruszy³ formalnie od 1 marca, sieci sklepów s¹ na ten proces przygotowane. – Wymiana etykiet, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi regulacjami, ma nast¹piæ do 19 marca br. W naszej sieci ten proces ju¿ trwa i na pewno termin ten zostanie dochowany – mówi Micha³ Mystkowski, rzecznik Media Expert.

– Trwa wymiana etykiet w marketach. Dodatkowo przygotowaliœmy materia³y edukacyjne dla klientów, ¿eby mogli œwiadomie podejmowaæ decyzje zakupowe. Du¿¹ rolê bêd¹ pe³niæ równie¿ fachowi doradcy w sklepach, którzy wspieraj¹ konsumentów w tym zakresie – mówi Wioletta Batóg, rzecznik MediaMarktSaturn Polska.

Zmiany odczuwaj¹ te¿ producenci. – Jesteœmy niezmiennie zobowi¹zani do do³¹czania etykiet energetycznych do produktów, tak¿e do ich rejestrowania w bazie danych. Dziêki temu klienci bêd¹ mieli dostêp do informacji o produktach, za pomoc¹ kodu QR – mówi Daniel Goszczyñski, starszy specjalista ds. PR i komunikacji w BSH Sprzêt Gospodarstwa Domowego, producenta sprzêtu pod markami Bosch czy Siemens.

– W naszym przypadku nowa unijna etykieta energetyczna jest ju¿ wdra¿ana od d³u¿szego czasu. Byliœmy dobrze przygotowani do wejœcia w ¿ycie tych przepisów. Powo³aliœmy m.in. zespó³ do kontroli ca³ego ³añcucha produkcji, który uwzglêdnia równie¿ nowe przepisy dotycz¹ce etykiety energetycznej – dodaje.

Ogromny rynek

AGD staje siê jedn¹ z najwa¿niejszych kategorii sprzêtu elektronicznego, a 2020 rok – w przeciwieñstwie do wielu innych sektorów sprzêtu elektronicznego – oznacza³ dla niej boom. Zamkniêci w domach Polacy kupowali chêtnie nie tylko pralki czy lodówki, ale równie¿ zmywarki czy suszarki do ubrañ.

Ostatecznie sprzeda¿ krajowa wzros³a ponad 10 proc., do 7 mln sztuk, a wartoœciowa 16 proc. – do niemal 9 mld z³. Do tego niemal 4 mld z³ Polacy wydaj¹ ju¿ na ma³y sprzêt, jak odkurzacze czy roboty kuchenne.

Polska jest tak¿e potêg¹ eksportow¹ tej kategorii – w 2020 r. produkcja wynosi³a ponad 30 mln sztuk, a eksport AGD przekroczy³ pu³ap wartoœci 20 mld z³. Na rynki zagraniczne trafi³o ponad 22 mln sztuk urz¹dzeñ.

Popyt siê zmienia, ju¿ w co trzecim domu jest zmywarka do naczyñ, a kategoria nadal szybko roœnie. Hitem ostatniego roku s¹ jednak suszarki do ubrañ. W ostatnich miesi¹cach roku ich sprzeda¿ siêga³a nawet 50 tys. miesiêcznie. W efekcie ca³oroczny wynik to 300 tys. Tak jak ca³y rynek elektroniki, tak¿e AGD zdecydowanie zwiêksza udzia³ sprzeda¿y internetowej. Obecnie jest to ju¿ nawet ponad 20 proc.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League