Poland

Rewolucja przy kasach

Przyspieszenie automatyzacji naj³atwiej mo¿emy zaobserwowaæ w sklepach. Roboty przejmuj¹ kolejne miejsca pracy. Ju¿ teraz trzeba szukaæ odpowiedzi na to wyzwanie.

Rodzice mogli straszyæ dzieci, ¿e jak nie bêd¹ chcia³y siê uczyæ, to trafi¹ „na kasê" do dyskontu. Dzisiaj nie jest to ju¿ wcale takie pewne. Handel detaliczny, który w poprzedniej dekadzie systematycznie zwiêksza³ zatrudnienie, w zesz³ym roku przystopowa³. Wed³ug danych GUS sektor ten w listopadzie zatrudnia³ 739 tys. osób

– o 16 tys. mniej ni¿ rok wczeœniej i by³ to pierwszy spadek w skali roku od dziesiêciu lat. Nie trzeba d³ugo szukaæ winowajcy, to koronawirus, który wpêdzi³ nas w pe³zaj¹cy lockdown, zamra¿aj¹c galerie handlowe i przyspieszaj¹c automatyzacjê.

Czytaj tak¿e: Wirus doda³ wigoru automatyzacji w handlu

Tak naprawdê pandemia przyspieszy³a j¹ wszêdzie – w fabrykach, magazynach i us³ugach. Miejsce ludzi zajmuj¹ tam roboty i zautomatyzowane systemy, którym nie grozi Covid-19 ani kwarantanna. Ale to samoobs³ugowe kasy w sklepach s¹ dla nas widocznym dowodem na to, jak automatyzacja wchodzi w kolejne obszary ¿ycia, przejmuj¹c miejsca pracy. Wed³ug opublikowanego jesieni¹ 2020 r. raportu Œwiatowego Forum Ekonomicznego przyspieszony przez pandemiê rozwój technologii sprawi, ¿e do 2025 r. niemal wyrówna siê podzia³ czasu pracy pomiêdzy ludŸmi i maszynami. Skutkiem przyspieszenia automatyzacji mo¿e byæ likwidacja a¿ 85 mln etatów, choæ jednoczeœnie przyczyni siê ona do powstania 97 mln nowych stanowisk. Tyle tylko, ¿e bêd¹ wymaga³y one ca³kiem innych kompetencji – g³ównie cyfrowych, których wiêkszoœci z nas brakuje.

Postêp automatyzacji mo¿e teraz szybko pog³êbiæ widoczn¹ ju¿ lukê kompetencyjn¹ na rynku pracy. Bêd¹ wiêc potrzebne programy szkoleniowe i niema³e pieni¹dze na ich sfinansowanie. I to szybko. Tak naprawdê ju¿ teraz nasi rz¹dz¹cy, zamiast wyrzucaæ pieni¹dze na kolejne tarcze dla bezsensownie zamra¿anych bran¿, powinni zbieraæ fundusze na du¿o wa¿niejsz¹ tarczê – tarczê cyfryzacji, bez której na d³ugo utkniemy w pu³apce œredniego albo i niskiego dochodu.

Football news:

Dzyuba supported Pyotr Yan on the eve of the fight with Sterling at UFC 259
Simeone on the title race: They said that Real Madrid and Barca have no chance, but look where they are now
Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?
Zidane is categorically against Bale's return to Real Madrid (Defensa Central)