Poland

Rewolucja o smaku kimchi

Fotorzepa/ Robert Gardziñski

Osiem tysiêcy kilometrów, inny kontynent, religia, kultura, zupe³nie inne tradycje, obyczaje, a wszystko jak u nas. Znów posz³o o duperele, o gar zupy, miskê ry¿u i czyste gacie. Awantura na ca³y œwiat.

Wszystko przez to, ¿e Korea Po³udniowa ma problem. M³odzi mê¿czyŸni nie chc¹ siê ¿eniæ, bo wszelkie potrzeby zaspokaja im internet. Nie tylko azjatycki to problem – w 2020 roku ponad 10 proc. Anglików (doros³ych, zdrowych itp.) nie uprawia³o seksu, a z awatarem potomstwa sp³odziæ siê nie da. A Korea, bo do niej wracamy, nowych obywateli potrzebuje. Zreszt¹ dziewczyny te¿ siê do prokreacji nie garn¹, co ³atwo zrozumieæ, bo z kimœ te dzieci trzeba mieæ. Nawet jak siê przydarzy, to k³opot nowy, bo pozbawione wielopokoleniowej rodziny i podpowiedzi matek czy babek nie wiedz¹ nawet, jak siê do porodu przygotowaæ. Z pomoc¹ przysz³y Koreankom w³adze Seulu, wydaj¹c dla m³odych matek poradnik. I tu zatrzymaæ siê trzeba, pokazuj¹c, ¿e ilekroæ uda siê postêpowi wyrugowaæ jakiœ prze¿ytek konserwatyzmu, to rolê owego prze¿ytku musi potem pe³niæ pañstwo. Ono wyda³o broszurê.

Wybuch³ skandal. Bo có¿ takiego tam napisano? Ano po bo¿emu – jak wida...

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7