Poland

Revolut rozpycha się na bankowym rynku. Nowe funkcje

Brytyjski startup ostatnio zamieni³ siê w bank. Teraz uruchamia dla klientów kredyty i karty kredytowe.

Popularna aplikacja do wymiany walut nie przestaje siê rozwijaæ. Najpierw uruchomi³a dla klientów szereg mo¿liwoœci inwestycyjnych – od amerykañskich gie³d po kryptowaluty staj¹c siê platform¹ do lokowania oszczêdnoœci.

Klienci Revolut Bank mog¹ ju¿ zg³aszaæ swoje zainteresowanie kredytem lub kart¹ kredytow¹ bezpoœrednio z poziomu aplikacji.

Jak to dzia³a w praktyce?

Aby aplikowaæ o kredyt konsumencki do kwoty 20 000 z³ wystarczy kilka klikniêæ. Ca³y proces od przes³ania aplikacji do otrzymania pieniêdzy na konto zajmuje parê minut. W aplikacji klienci bêd¹ mogli sp³aciæ czêœæ lub ca³oœæ po¿yczonej kwoty, a tak¿e sprawdziæ w dowolnej chwili stan sp³aty kredytu.

Poza kredytem konsumenckim, Revolut Bank zaprasza polskich klientów do aplikowania o kartê kredytow¹. Limit kredytowy w karcie wynosi obecnie do 20 tysiêcy z³otych – z mo¿liwoœci¹ podwy¿szenia w przysz³oœci. Za zakupy kart¹ kredytow¹ Revolut Bank odsetki nie bêd¹ naliczane a¿ do ostatniego dnia kolejnego miesi¹ca – do 62 dni od daty transakcji – co stanowi jeden z najd³u¿szych okresów bezodsetkowych na polskim rynku.

By zacz¹æ korzystaæ z produktów kredytowych, klienci Revolut Bank musz¹ pobraæ najnowsz¹ wersjê aplikacji Revolut. Na obecn¹ chwilê bankowe produkty s¹ oferowane w ramach pilota¿u, w trakcie którego Revolut przyzna kredyty i karty kredytowe ograniczonej grupie klientów. Pozostali klienci mog¹ zg³osiæ swoje zainteresowanie us³ug¹ klikaj¹c baner w aplikacji i otrzymaæ powiadomienie gdy tylko pojawi siê mo¿liwoœæ aplikowania o kredyt.

Football news:

It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto
Chris Sutton: Lampard is another victim of Russian roulette at Chelsea. This is Abramovich's style
Ex-agent Benzema: Karim will return to Lyon, the club is in his heart. He watches all their matches