Poland

Reuters: W Polsce protesty, zakłócane msze

Protest przed koœcio³em w Warszawie

AFP

Tysi¹ce protestuj¹cych zak³óca³o msze w koœcio³ach w ca³ej Polsce, wznosz¹c okrzyki w trakcie mszy i wymalowuj¹c sprayem slogany na murach œwi¹tyñ w proteœcie przeciwko wyrokowi TK, który oznacza "niemal ca³kowity zakaz aborcji" - pisze Reuters relacjonuj¹c wydarzenia ostatnich dni w Polsce.

Agencja relacjonuje nastêpnie, ¿e w Katowicach dosz³o do protestu przed tamtejsz¹ katedr¹, w którym uczestniczy³o ok. 7 tysiêcy osób, w wiêkszoœci kobiet, skanduj¹cych "to jest wojna". Reuters relacjonuje - powo³uj¹c siê na PAP - ¿e policja u¿y³a gazu ³zawi¹cego przeciw protestuj¹cym.

Reuters podaje te¿, ¿e kilkudziesiêciu protestuj¹cych przerwa³o mszê w Poznaniu, skanduj¹c "mamy tego doœæ".

Agencja pisze, ¿e liderzy protestów oskar¿aj¹ rz¹dz¹c¹ Polsk¹ partiê o wywieranie presji na TK ws. zaostrzenia przepisów dotycz¹cych aborcji, aby "zadowoliæ wp³ywowy (w Polsce) Koœció³" i odwo³aæ siê do partyjnej bazy.

Reuters pisze te¿ o protestach w Krakowie i w Warszawie. "W Warszawie wymalowano has³o 'Aborcja bez granic' na murach koœcio³a" - pisze Reuters powo³uj¹c siê na PAP. "Na innym koœciele pojawi³o siê has³o 'macie krew na rêkach'".

Agencja podaje, ¿e kolejne protesty zapowiadane s¹ na poniedzia³kowe popo³udnie.

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry