Poland

Reuters: Merkel chce zamknąć bary, restauracje, kina i siłownie

Angela Merkel

AFP

Angela Merkel chce, aby w œrodê premierzy niemieckich landów zgodzili siê na zamkniêcie w ca³ych Niemczech restauracji i barów od 4 listopada, aby zahamowaæ falê zaka¿eñ koronawirusem w Niemczech - informuje Reuters powo³uj¹c siê na projekt dotycz¹cy nowych obostrzeñ, z którym zapoznali siê dziennikarze agencji.

Jeœli premierzy landów w czasie telekonferencji zgodz¹ siê na zaostrzenie re¿imu kwarantanny w Niemczech, w ca³ym kraju zamkniête zostan¹ równie¿ si³ownie, dyskoteki, kina, teatry, opery i sale koncertowe.

Sklepy bêd¹ mog³y funkcjonowaæ nadal, je¿eli wdro¿¹ zaostrzony re¿im sanitarny i ogranicz¹ liczbê klientów przebywaj¹cych w sklepie jednoczeœnie.

Restauracje bêd¹ mog³y serwowaæ jedzenie na wynos.

Otwarte pozostan¹ szko³y i przedszkola.

Z rezolucji wynika, ¿e niemiecki rz¹d ma zapewniæ pomoc finansow¹ firmom dotkniêtym przez obostrzenia.

Football news:

Messi dedicated the goal to Maradona: under the Barca Jersey, he put on a retro Newells old boys t-shirt. Diego played 5 games for him in 1993
Cavani scored 3 (2+1) points, coming on as a substitute in Manchester United's match with Southampton. He has 3 goals in 5 games in the Premier League
Solskjaer about the comeback against Southampton (3:2): Manchester United never give up - this is a feature of the club
Koeman about 4:0 with Osasuna: an Important win, I'm happy. Barcelona can't afford to lose any more
Milan have scored in 29 consecutive Serie A games. This is a repeat of the club record of 1973
Messi dedicated the goal to Maradona, showing a newells old boys t-shirt
Clarence Seedorf: if Barcelona sign Depay, so much the better for them. One of Europe's top talents