Poland

Restauracje padają, bo Polacy nie zamawiają do domu

Biznes

Adobe Stock

Co trzeci nie robi tego nigdy, a statystyczny konsument sk³ada tylko 1,4 takiego zamówienia miesiêcznie. Efekty ju¿ widaæ: 8 proc. restauracji ju¿ zniknê³o, co czwarta zawiesi³a dzia³alnoœæ.

Wed³ug raportu Corona Mood firmy Gfk, który publikujemy jako pierwsi, wynika, ¿e œrednia wartoœæ zamówienia w dostawie to 69 z³, a na konsumenta przypada takich zleceñ œrednio 1,4 miesiêcznie. W metropoliach wynik jest sporo wy¿szy, wynosi 2,6, ale ju¿ na wsi to mniej ni¿ jedno zamówienie miesiêcznie. Tylko 15 proc. badanych korzysta z oferty restauracji na wynos raz w tygodniu lub czêœciej, ale za to 34 proc. – nigdy.

Restauracji ju¿ ubywa

– Zdecydowanie czêœciej robimy to w du¿ych miastach, gdzie oferta dzia³aj¹cych restauracji jest znacznie bogatsza. Nie dziwi wiêc, ¿e tam œrednia wartoœæ jednego zamówienia jest wy¿sza i wynosi niemal 100 z³ – mówi Dominika Grusznic-Drobiñska, dyrektor ds. marketing & consumer intelligence w GfK. – Pozwala to wnioskowaæ, ¿e czêsto zamawiamy posi³ek nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich domowników lub na ma³e spotkania towarzyskie – dodaje.

Oczywiœcie, restauracje nie maj¹ wyboru. Z raportu firmy Briefly wynika, ¿e przed pandemi¹ us³ugê dostawy do klienta oferowa³o 40 proc. lokali – obecnie to ju¿ 61 proc. Jednoczeœnie w marcu 2021 r., w porównaniu z sytuacj¹ sprzed pandemii, zlikwidowano ju¿ 8 proc. placówek, a co czwarta zawiesi³a dzia³alnoœæ.

– Rok po wybuchu pandemii i pierwszym lockdownie w Polsce prawie po³owa lokali z szeroko rozumianej bran¿y gastronomicznej i eventowej musia³a zawiesiæ dzia³alnoœæ lub zosta³a zlikwidowana. Tylko 5 proc. lokali zdo³a³o ca³kowicie zmieniæ profil dzia³alnoœci, by móc funkcjonowaæ w epidemicznej rzeczywistoœci – mówi Tomasz Szczêœniak, wspó³za³o¿yciel i prezes portalu Briefly. – Zazwyczaj polega³o to na rozpoczêciu oferowania kateringu w dostawie lub – zamiast organizowania przyjêæ okolicznoœciowych – wynajmie przestrzeni do pracy biurowej na szkolenia, warsztaty – dodaje.

Z danych Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej wynika te¿, ¿e w 2020 r. z sektora gastronomicznego mog³o wyparowaæ nawet 30 mld z³ – a w 2019 r. warty by³ on 36,6 mld z³. Po zdjêciu ograniczeñ ok. 15 tys. firm z bran¿y mo¿e zostaæ zlikwidowanych, a pracê mo¿e straciæ nawet 250 tys. osób.

Zmiany w formatach

Zmiany s¹ czêsto ogromne. – Dostawy do domów zaczêliœmy testowaæ oko³o miesi¹c przed wybuchem pandemii, ale i tak pocz¹tki by³y bardzo trudne. Nasz lokal dzia³a w biurowcu, mieliœmy du¿o klientów z biur. Uda³o siê dostawy rozwin¹æ, pojawiliœmy siê na kilku platformach, sprzedajemy te¿ na wynos – mówi Bart³omiej Czechowski, mened¿er MOJA Resto Bar. – 90 proc. sprzeda¿y to dostawy do domów, jest ich na tyle du¿o, i¿ pozwalaj¹ przetrwaæ ten najgorszy moment w oczekiwaniu na ponowne otwarcie lokali – dodaje.

Bardzo niewiele lokali z ofert¹ premium zdecydowa³o siê na pracê w formule z dostaw¹, choæ takie te¿ s¹, zrobi³o to choæby warszawskie NOBU. Pozosta³e albo siê likwiduj¹, albo czekaj¹. – Dania z naszej oferty nie nadaj¹ siê do transportu. Klient, p³ac¹c kilkaset z³otych za menu degustacyjne, oczekuje oprawy, obs³ugi, dobranych win – tego nie mo¿emy teraz zapewniæ – mówi w³aœciciel kilku restauracji.

Jak czytamy w raporcie firmy Rebel Tang, 82 proc. ankietowanych ocenia, ¿e w 2020 r. chocia¿ raz zdecydowa³o siê na zamówienie dañ z restauracji, w której dotychczas nie jedli. 67 proc. przyzna³o, ¿e korzysta³o z tej opcji czêœciej ni¿ w 2019 r. – Rynek dostaw jeszcze przed pandemi¹ rós³ w tempie 40 proc. rocznie – mówi Marek Cynowski, prezes Rebel Tang. – Wirtualne restauracje, pracuj¹ce tylko w systemie z dostaw¹, w 2019 r. by³y warte w Europie ponad 200 mln dol., a w Polsce dopiero powstawa³y. Niezwykle dynamiczny rozwój konceptów wirtualnych kuchni to nie tylko efekt pandemii, ale tak¿e adaptowanie przez bran¿ê nowych technologii – dodaje.

Catering zyskuje podczas pandemii

Skazani na domowe gotowanie lub dostawy do domów Polacy decyduj¹ siê na ca³odzienne zestawy. Bran¿a szacuje, ¿e w 2020 r. trafi³o ich do domów ok. 35 mln sztuk, a rynek szacowany wczeœniej na ponad 1 mld z³ faktycznie mo¿e byæ wart sporo wiêcej – nawet ponad 2 mld z³. W 2020 r. powsta³o prawie 200 nowych cateringów dietetycznych, a ok. 60 firm zniknê³o. Jednak ich liczba w sumie i tak przekracza 700, dzia³aj¹ ju¿ tak¿e w nawet w niewielkich miastach. Z badania przeprowadzonego dla Kuku³a Healthy Food wynika, ¿e z takiego sposobu na od¿ywianie planuje skorzystaæ a¿ 46 proc. ankietowanych. Ogólnie za najwa¿niejszy atut tego rozwi¹zania a¿ 77 proc. uznaje oszczêdnoœæ czasu, a dla 65 proc. to okazja do spróbowania nowych smaków. Aspekt dietetyczny wskazuje co trzeci, zaœ wœród osób planuj¹cych skorzystanie z takiej oferty mówi o tym co drugi ankietowany.

Karin Sköld prezes IKEA Retail w Polsce

Jedzenie jest bardzo docenian¹ czêœci¹ wizyt klientów w sklepach. Ale oczekiwania zmieniaj¹ siê, szczególnie szybko w okresie Covid-19 – klienci chc¹ siê cieszyæ szwedzkim posi³kiem nie tylko w sklepie, ale tak¿e w domu. Dlatego rozwijamy coraz wiêcej opcji Grab & Go, czyli ³atwych do przygotowania w domu potraw. Obecnie we wszystkich naszych sklepach oferujemy jedzenie na wynos. W Warszawie przetestowaliœmy lokalnie mo¿liwoœæ oferowania naszych s³ynnych klopsików z dostaw¹. Projekt zosta³ zamkniêty, ale wiele siê nauczyliœmy i obecnie wykorzystujemy to doœwiadczenie do przygotowania testu o zasiêgu ogólnopolskim. Za kilka tygodni planujemy otworzyæ us³ugê dostawy jedzenia na prawie wszystkich naszych rynkach.

Football news:

Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it