Poland

Resort zdrowia: Mamy jeszcze 200 tys. szczepionek na grypę

Mo¿na jeszcze zaszczepiæ siê przeciw grypie - poinformowa³ rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi¹c, ¿e s¹ jeszcze dawki szczepionki.

Jak mo¿na zaszczepiæ siê na grypê?

- Ka¿da osoba zainteresowana, która jeszcze w tym sezonie zechce siê zaszczepiæ przeciwko grypie ma mo¿liwoœæ zg³osiæ siê do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a POZ bêdzie robi³a zg³oszenie do Ministerstwa Zdrowia na dostawy jeszcze szczepionek przeciwko grypie - przekaza³ rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Koronawirus w Polsce - najnowsze informacje:
Nowych zaka¿eñ mniej ni¿ przed tygodniem
Nadzór epidemiologiczny. Rz¹d przestaje publikowaæ dane

- Podkreœlam, te szczepionki jeszcze mo¿emy rozdysponowaæ i to rozdysponowaæ za darmo dla osób, które zechc¹ siê jeszcze w tym sezonie zaszczepiæ - podkreœli³.

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December