Poland

Rentowności nowym wyzwaniem

Finanse

Poniedzia³kowa sesja przynios³a wyraŸne uspokojenie na globalnym rynku obligacji. Ale obawy przed inflacj¹ mog¹ jeszcze wróciæ.

Co prawda rentownoœæ amerykañskich obligacji dziesiêcioletnich lekko ros³a i wynosi³a w poniedzia³ek po po³udniu 1,43 proc., ale i tak by³a znacz¹co ni¿sza ni¿ w czwartek, gdy dochodzi³a do 1,6 proc. Rentownoœæ brytyjskich dziesiêciolatek spad³a z 0,83 proc. w pi¹tek do 0,78 proc. w poniedzia³ek, niemieckich z -0,24 proc. do -0,31 proc., a w³oskich z 0,82 proc. do 0,7 proc. Spadki rentownoœci przyczyni³y siê do poniedzia³kowych zwy¿ek na gie³dach.

Choæ w poniedzia³ek sytuacja na rynku d³ugu siê uspokoi³a, to ostatnie tygodnie przynios³y szybki wzrost rentownoœci obligacji wielu krajów. O ile na pocz¹tku roku amerykañskie dziesiêciolatki mia³y rentownoœæ wynosz¹c¹ 0,93 proc., o tyle na pocz¹tku lutego siêga³a ona ju¿ 1,1 proc. Poziom 1,6 proc. osi¹gniêty w zesz³ym tygodniu by³ najwy¿szy od lutego 2021 r. Rentownoœæ brytyjskich dziesiêciolatek skoczy³a w lutym o oko³o 50 pkt baz., a niemieckich o oko³o 30 pkt baz. O ile na pocz¹tku roku japoñskie dziesiêciolatki mia³y rentownoœæ 0,02 proc., a na pocz¹tku lutego 0,05 proc., o tyle w poniedzia³ek 0,14 proc.

Mocno wyró¿nia³a siê Australia. Rentownoœæ jej dziesiêciolatek wzros³a z 1,1 proc. na pocz¹tku lutego do 1,9 proc. w zesz³ym tygodniu. W poniedzia³ek spad³a do 1,67 proc., po tym jak Bank Rezerw Australii og³osi³ zakupy d³ugoterminowego d³ugu za 3 mld dol.

– Nie ma wiêkszych w¹tpliwoœci, ¿e banki centralne w koñcu bêd¹ dosyæ ostro dzia³aæ przeciwko wzrostowi rentownoœci. Po prostu nie mog¹ do czegoœ takiego dopuœciæ, gdy d³ug jest tak du¿y – twierdzi Jim Reid, strateg Deutsche Banku. –Jak dot¹d oficjele z Fedu wydaj¹ siê raczej zrelaksowani w obliczu ruchów na rynku i sugeruj¹, ¿e odzwierciedlaj¹ one wy¿szy wzrost gospodarczy. Jeœli jednak rentownoœci bêd¹ ros³y tak szybko jak w zesz³ym tygodniu, to bêd¹ mieli szansê na przegrupowanie siê i dostosowanie przekazu – dodaje Reid.

Football news:

Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest