Poland

Remdesivir jednak skuteczny? Badania WHO kwestionowane

Wp³ywowy magazyn medyczny "New England Journal of Medicine" w artykule redakcyjnym wskazuje na niedoskona³oœæ badañ przeprowadzonych pod egid¹ WHO, których przedmiotem by³a skutecznoœæ stosowania leku antywirusowego remdesivir w walce z COVID-19.

"New England Journal of Medicine" podkreœla, ¿e badanie WHO nie mo¿e byæ podstaw¹ do kwestionowania badañ wskazuj¹cych na korzyœci ze stosowania remdesiviru u chorych na COVID-19.

Artyku³ autorstwa Davida Harringtona z Harvard T.H. Chan School of Public Health, dr Lindesy Baden, specjalistki od chorób zakaŸnych i Josepha Hogana, biostatystyka, opublikowano wraz z opisem badania WHO.

Autorzy artyku³u, ¿e dane do analizy w ramach badania WHO zbierano w 30 krajach œwiata - pocz¹wszy od Szwajcarii i Niemiec, a skoñczywszy na Iranie i Kenii, co w efekcie doprowadzi³o do "niespójnoœci" w zebranych danych.

Jak czytamy w "New England Journal of Medicine" problemem jest m.in. to, i¿ standard opieki medycznej w ró¿nych krajach jest inny, podobnie jak inny jest stan ogólny pacjentów trafiaj¹cych do szpitali w ró¿nych krajach.

Badanie WHO opublikowane w paŸdzierniku kwestionowa³o skutecznoœæ remdesiviru w skróceniu czasu hospitalizacji u chorych na COVID-19 o piêæ dni - na co wskazywa³y badania przeprowadzone w USA.

Jednak - jak wskazuj¹ autorzy artyku³u w "New England Journal of Medicine" - pod uwagê nie wziêto "ró¿nicy w standardach opieki i mo¿liwoœciach systemów ochrony zdrowia" w 400 szpitalach z 30 krajów, które wziêto pod uwagê w badaniu.

"Jeœli podstawowa opieka jest niew³aœciwa, ¿aden lek nie przyniesie korzyœci, nawet jeœli jest skuteczny, poniewa¿ w³aœciwa opieka jest kluczowa dla prze¿ycia pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19" - czytamy.

WHO rekomendowa³o w listopadzie, by remdesivir nie by³ stosowany w leczeniu COVID-19.

Remdesivir jest dopuszczony do terapii chorych na COVID-19 w ponad 50 krajach œwiata - w tym w Polsce.

Football news:

Liverpool's results are an anomaly. Don't be fooled by the shouting-the crisis is not so global (although it may cost the championship) Showsport's emotional reaction to Klopp's results
Leicester have stopped negotiations on the loan of Eriksen due to the high salary of the player
Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us
Liverpool have not scored any of their last 87 shots in the Premier League. The team has 4 consecutive matches without goals