Poland

Rembrandt i Botticelli na nowojorskiej aukcji

materia³y

Dwa wyj¹tkowe arcydzie³a trafi¹ 28 stycznia na aukcjê Sotheby’s w Nowym Jorku, transmitowan¹ on-line na ¿ywo.

Dzie³a tej klasy s¹ rzadkoœci¹ na aukcjach. „Abraham and the Angels” Rembrandta jest szacowany na 30 mln dol. A „Young Man Holding a Roundel” Botticellego na 80 mln dol.

Obraz „Abraham i Anio³owie” Rembrandta powsta³ w 1646 roku. Mimo niewielkich rozmiarów (16 x 21 cm) zaliczany jest do najlepszych jego dzie³. Inspirowany Starym Testamentem przedstawia moment, w którym Bóg objawia Abrahamowi, ¿e jego ¿ona Sara urodzi mu, mimo podesz³ego ju¿ wieku, syna Izaaka.

Ze 136 obrazów biblijnych, stworzonych przez Rembrandta, dzie³o trafiaj¹ce obecnie na aukcjê, jest jednym z zaledwie piêciu pozostaj¹cych w rêkach prywatnych. Warto te¿ przypomnieæ, ¿e spoœród wszystkich dzie³ o tematyce biblijnej artysty, tylko 29 przedstawia sceny ze Starego Testamentu

Arcydzie³o holenderskiego mistrza ma w pe³ni udokumentowan¹ proweniencjê. Od lat znajduje siê w prywatnych rêkach. Na aukcji sztuki w 1848 roku sprzedane zosta³o za 64 funty. W 2005 roku w prywatnej transakcji zakupiono je za oko³o 5 mln dol.

Obraz podziwia³ m.in. wybitny wspó³czesny artysta Lucian Freud, który na kilka lat przed œmierci¹ zamierza³ wykonaæ inspirowan¹ nim akwafortê, ale porzuci³ ten projekt, zauwa¿aj¹c, ¿e nie mo¿e poprawiæ tego, co zrobi³ Rembrandt.

Obraz w obrazie

Zaledwie kilkanaœcie portretów Sandra Botticellego zachowa³o siê do naszych czasów. „M³odzieñca trzymaj¹cego medalion” (15 x 39 cm), namalowa³ oko³o 1490 roku. Dobrze zachowany potwierdza opiniê, ¿e Botticelli by³ znakomitym portrecist¹. Ale do dziœ przetrwa³o tylko oko³o dziesiêciu portretów florenckiego genialnego artysty, wiec tym wiêksza ich wartoœæ.

M³odzieniec o z³otych w³osach uosabia renesansowy idea³ urody, a jego strój wskazuje, ¿e nale¿y do znacz¹cego rodu. Zdjêcia rentgenowskie i badania w podczerwieni ujawni³y , ¿e osi¹gniêcie ostatecznej doskona³ej wersji poprzedza³ ca³y proces kompozycyjnych zmian (m.in. ujêcia postaci, d³ugoœci w³osów,i u³o¿enia r¹k).

Tak naprawdê jest to obraz w obrazie, bo m³odzieniec trzyma w rêkach oryginalne dzie³o innego artysty – XIV-wieczny medalion z wizerunkiem brodatego œwiêtego o nieznanym imieniu, przypisywany sieneñskiemu malarzowi Bartolomeo Bulgariniemu. Badacze sugeruje siê, ¿e Botticelli celowo skontrastowa³ portret m³odego cz³owieka z podobizn¹ starego œwiêtego, by podkreœliæ przemijanie i kruchoœæ piêkna.

Na nowojorskiej aukcji mo¿na spodziewaæ siê ustanowienia nowego cenowego rekordu aukcyjnego Botticellego. Dotychczas najwy¿sz¹ cenê osi¹gnê³a „Madonna z Dzieci¹tkiem” sprzedana na aukcji Christie’s w 2013 roku za 10,4 mln dol. „Portret m³odzieñca z medalionem” szacuje siê na oko³o 80 mln. dol., gdy przed 38 laty obecny w³aœciciel obrazu zap³aci³ za niego 1,4 mln dol.

Football news:

Mourinho on 4-0 with Burnley: The victory was needed for the sake of the smiles of the Tottenham players. Happy with Bale
Bale after Burnley double: My form is coming back. We must work hard and not talk nonsense
Golovin scores points every 32 minutes in 2021 - best result in Ligue 1
Beckham on Messi and Ronaldo: These are the players we want to sign at Inter Miami
Arteta after 3-1 with Leicester: Arsenal are unacceptably low in the table. We need to improve the situation
Golovin on two assists: The task when coming on as a substitute was to sharpen the game. Probably, it was possible
Schalke confirmed the resignation of the head coach, the sports director and three other people. The team is last in the Bundesliga