Poland

Rekordowa, dobowa liczba szczepień na COVID-19 w Polsce

W ci¹gu ostatniej doby w Polsce zaszczepiono na COVID-19 67 743 osób - podaje rz¹d. To najwiêksza jak dot¹d dobowa liczba szczepieñ w Polsce.

£¹cznie na COVID-19 w Polsce wykonano 776 987 szczepieñ (wed³ug danych na godzinê 10:30 26 stycznia).

W ci¹gu ostatniej doby najwiêcej szczepieñ na COVID-19 wykonano w województwie mazowieckim (10 336) i œl¹skim (7 647).

Liczba niepo¿¹danych odczynów poszczepiennych wykrytych jak dot¹d w Polsce wynosi 435 (w ci¹gu doby wzros³a o 57) - oznacza to, ¿e niepo¿¹dany odczyn poszczepienny wyst¹pi³ przy 0,056 proc. szczepieñ.

2 335 dawek szczepionki zosta³o zutylizowanych (w ci¹gu doby liczba ta wzros³a o 430).

Przed 25 stycznia najwiêcej szczepieñ w ci¹gu doby wykonano w Polsce 13 stycznia (62 572).

Po 28 dniach szczepieñ œrednia dobowa liczba szczepieñ wykonywanych w Polsce wynosi 25 890. Zak³adaj¹c, ¿e odpornoœæ stadn¹ uzyskuje siê przy zaszczepieniu ok. 70 proc. populacji (w Polsce oznacza³oby to koniecznoœæ zaszczepienia 26 847 921 osób, a wiêc wykonania 53 695 842 szczepieñ, poniewa¿ dopuszczone obecnie do u¿ycia w Polsce szczepionki wymagaj¹ podania dwóch dawek) do poziomu odpornoœci stadnej w Polsce brakuje jeszcze 52 918 855 szczepieñ. Bior¹c pod uwagê obecn¹ dobow¹ œredni¹ liczbê szczepieñ zajê³oby to ok. 2 044 dni, a wiêc ponad 5 lat.

Rz¹d zapewnia jednak, ¿e liczba szczepieñ zwiêkszy siê znacz¹co po pierwszym kwartale 2021 roku w zwi¹zku z szybszym tempem nap³ywu szczepionek do Polski.

Football news:

Oyarzabal first scored a penalty for Sociedad in a match with Manchester United. He has 16 goals from the point
Pioli about Milan in the 1/8 finals: Winning the Europa League gives you a ticket to the Champions League
Coach miner Castro about the Europa League: Ready to take on any opponent
Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press