Poland

Reddit stworzył miliardera. Założyciel Rocket zarobił fortunę

Reddit

AdobeStock

Inwestorzy z Reddita pchnêli fortunê za³o¿yciela Rocket o 25 miliardów dolarów w górê. Dan Gilbert jest obecnie wart 64,1 miliarda dolarów i zajmuje 16 miejsce w indeksie miliarderów Bloomberga.

Rocket Companies, firma zajmuj¹ca siê kredytami hipotecznymi Dana Gilberta, sta³a siê kolejn¹ spó³k¹, która zyska³a na popularnoœci w handlu napêdzanym przez Reddit po tym, jak w poniedzia³ek wzros³a o ponad 70 proc. Spó³ka macierzysta Quicken Loans and Rocket Mortgage zamknê³a dzieñ cen¹ oko³o 42 USD za akcjê, w porównaniu z 24 USD w momencie otwarcia rynku. Rajd by³ analogiczny do tego, co spotka³o GameStop w lutym, poniewa¿ wydaje siê byæ napêdzany przez zorganizowany nacisk ze strony inwestorów detalicznych Reddit w odpowiedzi na krótkoterminowe zainteresowanie ze strony funduszy hedgingowych. Prawdopodobnie by³o to równie¿ spowodowane lepszymi ni¿ oczekiwano wynikami kwartalnymi Rocketa opublikowanymi w zesz³ym tygodniu, obiecan¹ dywidend¹ i stabilnymi stopami procentowymi.

Rocket, który wszed³ na gie³dê w sierpniu, opublikowa³ 25 lutego swój pierwszy pe³ny raport kwartalny, odnotowuj¹c 4,7 miliarda dolarów przychodów w ostatnim kwartale 2020 roku i 15,7 miliarda dolarów w ca³ym roku, potrajaj¹c swój wynik z 2019 roku. Znakomity kwarta³ firmy by³ prawdopodobnie efektem rekordowego wzrostu kredytów hipotecznych na domy w 2020 r., spowodowanym wyj¹tkowo niskimi stopami procentowymi. W ca³ym kraju zad³u¿enie hipoteczne wzros³o o 7 proc. w stosunku do 2020 r., najszybciej od 2006 r., przekraczaj¹c 10,3 bln USD. Wed³ug danych opublikowanych przez Freddie Mac, œrednia 30-letnia stopa procentowa kredytów hipotecznych spada³a przez ca³y 2020 rok, pocz¹wszy od kwietnia, a w styczniu ponownie zaczê³a powoli rosn¹æ. Od zesz³ego tygodnia œredni wskaŸnik wynosi 2,81 procent, najwiêcej od lipca, ale wci¹¿ poni¿ej poziomów sprzed COVID.

Rocket og³osi³ równie¿ 9 marca specjaln¹ dywidendê w wysokoœci 1,10 $ na akcjê dla posiadaczy akcji, co sk³oni³o Reddit do opublikowania postu na popularnym subreddicie r / WallStreetBets zatytu³owanym „$RKT to the Moon Through 9 March”.

Maj¹tek za³o¿yciela i prezesa Rocket Dana Gilberta, który jest równie¿ w³aœcicielem firmy nieruchomoœciowej Bedrock Detroit i Cleveland Cavaliers, zwiêkszy³ siê a¿ o 25 miliardów dolarów. W rezultacie Gilbert jest obecnie wart 64,1 miliarda dolarów i zajmuje 16 miejsce w indeksie miliarderów Bloomberga.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR