Poland

Rechot w mózgu na dobranoc

PAP/Leszek Szymañski

Aktor Mariusz Bonaszewski poleca w "Plusie Minusie".

Niby jestem w tej pandemii taki „naczytany" i „naogl¹dany", a jednak niewiele z tego zostaje. Jakieœ takie poronne to czytanie i ogl¹danie, najczêœciej nie do koñca. Bo czytam kompulsywnie, przechodzê obok pó³ki, biorê ksi¹¿kê, ale za chwilê mam telefon w rêku i liczê zara¿onych po ca³ej Europie. Siêgam pod ³ó¿ko, po ksi¹¿ki, które ju¿ czyta³em, a za chwilê mam pilota w rêku.

Spod tego ³ó¿ka niedawno wyci¹gn¹³em biografiê Szekspira i Leonarda da Vinci. Ciekawa rzecz, choæ najbardziej interesowa³y mnie ostatnie strony. Czytam sporo z „peryferii" tego, czym siê aktualnie zajmujê zawodowo. Pracujê ostatnio nad tekstem Hanny Krall, wiêc wróci³em do innych tekstów tej autorki – pora¿aj¹ce, jakbym czyta³ po raz pierwszy. Z kolei Jaros³aw Miko³ajewski (poeta i publicysta zwi¹zany zawodowo z Muzeum Literatury w Warszawie – red.) zaproponowa³ mojej ¿onie (aktorka Dorota Landowska – red.) i mnie dialog poœwiêcony ocenie „Boskiej komedii", jakiej dokona³ Gombro...

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies